Notisia

MAP Koilleta Hare Hektares 17 Iha Suku Fahiria

Estrela inativaEstrela inativaEstrela inativaEstrela inativaEstrela inativa
 

 

Aileu-Ministerio Agríkultura e Pescas (MAP) Liu Hosi Diresaun Jerál Agríkultura e Irrigasaun hosi Diresaun Nasionál Agríkultura e Hortikultura Koilleta Hare Jerál ba Area Kultivu 17 Hektares Ne'ebe Uza Pratika agrikultur diak (PAD) ho Objetivu atu hasae produsaun  hare iha rai laran no mos ema hotu bele kosumu produtu lokal hodi nune’e bele reduz inportasaun fos hosi rai liur. Aktividade ne'e halao iha loron sexta 10/06/2022 iha Aldeia Erkolbere suku Fahiria Munispiu Aileu.

Ministru MAP Pedro dos Reis, iha nia entrevista katak,  Area kultivasun hare iha munisipiu Aileu ne’e kobre  385 hektares  no dadaun ne’e  koilleta  ona 17 hektares ,    ita hotu hatene katak krize mundial tanba funu iha Nasaun Ukraina ho Russia entaun sasan hot-hotu folin sae, ita nia nasaun ki’ik mos afeita  maibe ita iha rai bokur bar-barak, tanba ne'e maka Ministério Agríkultura e Pescas hamutuk ho liderasaun teknik sira hotu, to'o estensionista, sira hamutuk ho autoridade lokál sira  iha  Munispiu sira hotu ita servisu hamutuk ho ita nia grupu agrikultór sira oinsa para atu hasoru krize  ne’e liu hosi  hasa’e ita- nia produtividade iha  rai laran.

Ministru hatutan, tanba iha Munisipiu Aileu iha 385 hektares  ita hahu ona ho pratika agrikultur diak (PAD) ne'ebe mak hanesan ohin nia resultadu ita bele hare iha 17 hektares ne'ebe maka pilotu ita kolleta, maibe iha fatin barak   maka iha seloi kraik ita seidauk kolleta mais ita fokus mós iha ne'eba no iha  fatin seluk ninia produtividade ita la uza input seluk ou la uza adubus maibe produtividade ne'e hetan 3 toneladas kada hektares ,  mais iha fatin ida ne'e la uza adubus  uza de’it  pratika agrikultur diak (PAD) nia resultadu atinje ona 4 toneladas por hektares.

Governante ne'e  rekomenda ba agrikultór sira katak,  krize mundial tanba inpaktu hosi  funu  iha Ukraina ho Russia depois mosu tan  pandemia covid 19 entaun ita hot-hotu tenki fila fali ba ita nia natar hodi hasa’e produsaun iha ita nia rai laran, pelo menos saida mak ita atu fornese ba ita nia rain hodi sai hosi krize mundial ida ne'e, ida ne'e exemplu  diak ida laoas  iha Aileu de’it maibe iha fatin barak  ne'ebe maka kuandu pandemia covid 19 atu mosu ho situasaun global neduni ema hot-hotu bok-an halai natar komesa husi Maliana sai to'o Lospalos hot-hotu ohin loron kolleta ona. e aumenta tan ho programa oitavu Governo Konstituisionál ne'ebe mak lidera husi  Jenerál Taur Matan Ruak  inplementa programa  Kona-ba cesta-bazika fase primeiro agora tama fali ba cesta-bazika fase daruak nian, ida ne'e mak halo vontade e motiva ita -nia agrikultores sira hot-hotu atu produz.

MAP nia apoiu durante  ne’e maka  identifika ona fatin barak iha seloi kraik ami hare ona iha ne'eba barazen ne'ebe mak halo iha tempo Indonesia ninian e MAP  sei koko para atu maksimiza no atu hadia sasan sira ne'e, no debu bee ne'ebe mak iha seloi kraik ne'e mak la uza mais bailoron ita bele uza para tinan ida kolleta dala rua, ida ne'e mak ita–nia esperansa.

Iha  fatin hanesan,  Administradór Munisipiu Aileu,  Abel da Conceção sente kontete tebes maske  Nasaun hasoru problema barak maibe la hamate  espirito ita nia agrikultores sira nia vontade iha Munisipiu ida ne'e, e ohin ita  kolleta hare ne'e resultadu husi servisu sira ne'ebe maka ita investe iha fulan kotuk ne'e, ita hotu hatene ita nia Governo iha politika barak entaun hosi polítika sira ne'e atu insentiva agrikultór sira  atu servisu maka’as hodi hasa’e  produsaun, tanba programa  cesta-bazika entaun ita nia governu  hakarak  komunidade agrikultores sira produz maka’as e depois  maka governu sosa fila fali hodi  fahe  fali ba ita nia komunidade sira ne'ebe maka laso Faz parte ba iha produsaun.

Nune'e mós,  Manuel da Silva  hanesan agrikultór iha  Munisipiu Aileu  sente  kontete tebes tanba sira agrikultores to'os nain sira halo to'os ho natar tin-tinan ne'e ladun diak, maibe tinan ida ne'e sira produz hare sae maka’as tebes, maibe sira nia preokupasaun maka problema  irrigasaun maka iha seidauk diak,    no  tratór  mos la iha, maibe sira uza tratór  ida de’it hodi uza to’o  ohin loron sira nia natar ne'e hare komesa sae, ba oin sira sei kontinua nafatin hodi hatudu ba ema hotu  no mos hatudu ba  ba agrikultores sira seluk.

Iha serominia koilleta hare ne’e hetan partasipasaun masimu hosi Ministro MAP, Diretór Nasioná hamutuk ho ekipa teknika sira, Diretór Munisipiu, Administrador Munisipiu no komunidade agrilkultores Munisipiu sira no hetan seguruansa masimu husi PNTL Munisipiu Aileu.

 

Parseiru ho

© 2017 Ministeriu Agrikultura no Peskas. All Rights Reserved. Designed by IT MAP

Search

Login