Notisia

DNV Hala’o KI Konaba Moras Fahi ASF

Estrela inativaEstrela inativaEstrela inativaEstrela inativaEstrela inativa
 
Fotografia/Eby Magno/INFO-MAP
Dili- Ministério Agrikultura e Peskas (MAP) liu hosi Dirasaun Nasional Veterinaria (DNV)hala’o Konferensia Imprensa (KI) Konaba fahi moras African Swine Fever (ASF) ne’ebe maka agora dadauk lao hela atu publiku bele hatene.
 
Iha Konferensia Imprensa ne’e Ministro MAP Pedro dos Reis hateten katak, oras ne’e dadauk moras ASF ne’e lao hela, moras ne’e tama iha tinan 2019 depois livre tiha maibe agora dadauk hahu mosu fali ona, ida ne’e maka sai preokupasaun bo’ot tebes, KI ne’e hala’o iha loron Segunda (07/02/22) iha salaun MAP Comoro.
 
Nia hatutan objetivu lolos husi KI ne’e atu bele partilha informasaun ba ita nia komunidade tomak, liu-liu liga ba futuru atu rezolve moras ne’e ho saida mak Ministériu halo ona oinsa atu halo kontinuasaun atu nune’e ba oin fahi sira bele rekopera hotu atu ita nia hakiak nain sira bele hakiak fali fahi.
 
Nia akresenta, iha biban ne’e mos atu informa ba emprezariu sira ne’ebe mak iha loja no hatama na’an fahi tama mai iha ita nia rai, atu hare didiak, se’e karik na’an sira ne’e maka hetan moras ASF Ministériu sei foti medida hodi bele trava lai hodi hare ba futuru ne’e oinsa.
 Fotografia/Eby Magno/INFO-MAP
Iha fatin hanesan Diretora Nasional Veterinaria Joanita Bendita da Costa Jong Esplika katak, objetivo husi KI ida ne’e atu partilha informasaun ba publiku hodi hatene konaba moras fahi ASF ne’ebe maka agora dadauk lao hela ih teritoriu Timor laran tomak no sai ameasa bo’ot ba ita nia hakiak nain sira.
 
“Medidas preventivas sira nebe MAP halo maka sei halo kooperasaun ho ita nia parseiro sira hodi bele halo prevensaun ba moras ASF ne’e, ohin loron ami konvida ita bo’ot sira (rad) media mai iha ne’e hodi rona direita saida maka ita nia Ministeriu MAP koalia hodi bele partilha ba komunidade sira liu liu hakiak nain sira, atu bele hatene katak saida mak sira bele halo no saida mak sira la bele halo.” Tenik Diretora Veterinaria
 
Nia informa, iha momento ida agora ba oin ita muda ona estratejia hakiak fahi iha ita nia rai, hodi nune ita bele hadia fila fali produsaun fahi atu bele melhora diak liu tan ita nia fini rasik iha rai laran, atu nune’e ita nia komunidade sira nebe mak durante ne’e benefisia sira nia moris ba fahi bele senti haksolok.
 
Progresu signifikativu sira halo ona hodi limita propagasaun ASF, nu’udar moras fahi kontajiuozu a’as ne’ebe to’o mai Timor Leste iha Setembro tinan 2019 no iha tempu ne’eba oho ona mais ou menus fahi hamutuk 158,000. Mezmu nune’e, iha fulan Dezembru tinan 2021, MAP deteta ona insedente ASF iha Munisipio Dili, Baucau, Bobonaro no Lautem. Insedenti hirak ne’e iha potensialidade atu transforma ba iha surtu ne’ebe luan liu.

Parseiru ho

© 2017 Ministeriu Agrikultura no Peskas. All Rights Reserved. Designed by IT MAP

Search

Login