Notisia

MAP Entrega Konta Bankaria ba Grupo Joventude Hortikultura iha Municipio Covalima

Estrela inativaEstrela inativaEstrela inativaEstrela inativaEstrela inativa
 
Fotografia/Reni/INFO-MAP
Covalima - Ministériu Agríkultura no Peskas (MAP) liu hosi Dirasaun Nasional Agríkultura e Hortikultura (DNAH) halao lansamentu entrega konta bankaria ba grupo juventude ne’ebe hetan apoio fundus transferensia publiku iha tinan 2021 apoiu Joven sira hodi hala’o atividade iha area agríkultura nian.
 
Total grupu juventude hortikultura ne’ebe hetan apoiu fundus ne’e hamutuk grupu tolu (3), kada grupu hetan apoio ho montante rihun rua (2.000) dolar amerikanu. Atividade ne’e hala’o iha loron Quinta (06/01/22) iha aldeia Laconac Besik, Suku Debos, Posto Administrativu Suai Villa.
 
Tuir Inspetor MAP Octávio da Costa Monteiro de Almeida hanesan mos reprezentante ba iha atividade ne’e hateten iha nia diskursu katak, desenvolvimento agríkultura importante tebes mai ita, plano dezenvolvimento estratejiku Nasional ne’ebe atu garante ita nia ekonomia liu-liu iha setor non petroleum nian. Ho nune’e governo hanoin katak persiza duni atu dezenvolve setor agrikultura ba ekonomia komunidade nian.
 
Iha tinan 2021 tau iha fundo ida ita bolu rekoperasaun ekonomia. No fundo ida ba tranferensia publiku hodi halo dezenvolve iha area agrikultura nomos peskas nian. Ita tenke uza oportunidade ida ne’e hodi dezenvolve iha setor gríkultura iha Timor laran. Ohin ita hamutuk hodi lansa aktividade hortikultura nian nebe desenvolve iha area modo nian.
 
Nia akresenta, iha tinan 2021 ne’e Governo aprova ona subsidio alimentar ba funsionarios sira, funsionarius sira sei simu fos, batar, modo, fore, fore rai, koto no seluk tan. Ita nia produtu sira ne’e mai husi ne’ebe, ita hein katak ho modalidade nebe mak ita fo ba grupo agrikultor sira, bele iha inisiativo para bele halo produsaun. Mercado ida mak merenda eskolar ne’ebe ita nia oan sira persiza han ba eskola nian no iha timor sei iha mal nutrisaun nebe barak ho ita nia produsaun hortikultura no mos veterinaria bele hamenus mal nutrisaun iha ita nia rai laran. Konsumidor ne’ebe bot liu maka sira ne’ebe maka la halo to’os.
 
Iha fatin hanesan, Administrador Munisipio Covalima Francisco de Andrade hato nia agradese Governo ida ne’e tamba ho hanoin diak oinsa atu minimiza dezemprego iha rai laran liu-liu ba joventude sira. Atu hatete lolos katak grupo ne’e hetan apoiu husi orsamentu estado nian liu husi transferensia publiku no osan estado sai tenke iha nia kontinuanidade ka sustentabilidade.
 Fotografia/Reni/INFO-MAP
“Husu ba kordenador grupo bainhira atu utiliza orsamentu tenke liu husi engkontru ne’ebe iha transparansia, hau lakoi rona grupo ida ne’e to’o dalan klaran osan laiha no grupo mos laiha, kuando ida ne’e akontese senhor inspector sei mai halo auditoria no kuando auditoria la los tenke ba investigasaun, osan governu labele lakon”.
 
Nia hatutan, Governu iha hanoin diak ba ninia joven sira atu labele sai provokador, loron hemu tua deit maibe bele fo apoio oinsa atu buka imi nia vida ekonomia tanba ne’e maka hau garantia katak iha fatin ida ne’e labele mosu tan konflitu maibe ida-ida buka nia moris ba futuru ne’ebe diak liu, lanu ka konflitu labele sai tradisaun ema Covalima tenke iha seriedade atu muda nia futuru.
 
Nune’e mos Diretór Servisu Agrikultura Munisípio Covalima, Zeferino Guteres Amaral hateten iha nia entrevista katak, ohin loron ne’e lansamentu aktividade hortikultura nian liu-liu kuda modo no atividade ne’e hetan tulun husi MAP liu husi dirasaun nasional agríkultura e hortikultura servisu hamutuk ho agrikultura munisipal hodi buka dalan oinsa apoiu grupu hortikultura iha Covalima.
 
Nia haktuir, Total fundus ne’ebe mak oferese hosi governu liu hosi MAP hamutuk rihun sanulu resin nen (16.000) dollar amerikanu no kada grupu hetan dois mil (2000) dollar amerikanu hodi bele apoiu ba sira nia aktividade. Total grupu ne’ebe asesu ba fundus tranferensia no hetan apoiu husi MAP hamutuk sanulu resin tolu (13), no husi hortikultura iha grupu tolu (3).
 
Ohin ita simbolikamente entrega konta bankaria, sira nia orsamentu tama hotu ona no ezekuta ona lubuk ida balun hola ona Fiber no halo intalasaun bee. Agradese ba grupu sira ne’ebe hetan oportunidade ba tinan ne’e, uza no jere fundus ida ne’e ho diak, jestaun diak, rona malu, servisu hamutuk iha plano diak, grupu ne’e sei ba oin. Ita nia visaun grupu sira ne’ebe mak hetan osan ida ne’e aban bairua sei hamrik mesak no bele forma tan grupu seluk, apoiu grupu seluk, loke tan aktividade, bele rai osan no fo empresta osan ba grupu sira ne’ebe presiza.
 
Entretantu Xefe Grupo Juventude Fohoterin, Sebastião Bere esplika katak, ami nia grupo hari’i iha 2008 ho total membru ema 20 kompostu husi mane16 feto 4. Ami hetan tulun husi MAP liu hosi estensionista katak ami nia fatin bele tama kriteria hodi hetan fundus hodi hola material ba suporta atividade hortikultura. Ne’ebe ami mos mai hakbesik an iha MAP munisipio hodi hetan fundus liu husi halo proposta no modo nebe’e ami kuda maka hanesan Petcai, mostarda, kanko, kol funan matak no mos fore naruk.
 
Nia hatete katak, kontente tebes ho governo ida ne’e nia planu no tulun ho laran luak tebes hodi hadia joventude nia futuru, ami mos iha hanoin katak ho ami nia hahalok nebe maka ladiak ba oin tenke muda hodi halo aktivadades nebe diak ba ami nia futuru.
 
Seremonia entrega konta bankaria ba grupo joventude ne’e kontinua kedan ho entrega fini modo no ekipamentus hortikultura nian ba membru grupo sira no taka ho lansamentu kuda mostarda iha area ne’ebe hari’i ona tunel. Atividade ne’e hetan partisipasaun husi Prezidente Autoridade Munisipio Covalima, Komandante Polisia Munisipio Covalima, Diretor DSAM Covalima ho nia Fungsionariu tomak no Agrikultor sira hotu.

Parseiru ho

© 2017 Ministeriu Agrikultura no Peskas. All Rights Reserved. Designed by IT MAP

Search

Login