MAP Entrega SertifiKadu Ba Estudante Estajiariu UNTL

Estrela inativaEstrela inativaEstrela inativaEstrela inativaEstrela inativa
 
Fotografia/Fotografia/Eby Magno/INFO-MAP
Dili-Ministériu Agríkultura e Peskas (MAP) liu hosi Dirasaun Jerál Pekuaria e Veterinaria, entrega Sertifikadu ba estudante estajiariu sira hosi Universidade Nasionál Timor Lorosa’e (UNTL) hamutuk 115 kompostu husi Mane 44 no mos feto 71, hafoin remata sira nia estajiu durante fulan ida iha Ministériu.
 
 
Iha entrevista DG Pekuaria e Veterinaria, Domingos Gusmão esplika katak, Serimonia ida ne’e ita halo despedida ho estajiariu sira husi Universidade Nasional Timor Loro Sa’e (UNTL) liu-liu ba Departamentu animal ne’ebe maka durante fulan ida sira halo estajiu iha MAP no agora remata ona, ho ida ne’e maka ohin ita halo serimonia hodi halo despedida ba estudante hirak ne’e, hodi fila fali ba sira nia fatin. Serimonia ne’e hala’o iha loron Kuarta (27/10) iha salaun MAP Comoro.
 
Nia hatutan,. estajiu ida ne’e hanesan sira aprende tekniku administrasaun ne’ebe maka iha kantor, estudante sira ne’e fahe ba grupu lima balun ba iha karantina, matadoru, klinik animal, laboratoriu, nomos balun iha Dirasaun, no agora sira kompleta ona fulan ida, hodi sira fila fali ba UNTL, ba oin sira sei tun fali ba baze fulan ida tan, ba iha suku sira ne’e hodi bele pratika buat ne’ebe maka sira aprende tiha ona iha teoria durante ne’e.
 
“Maske iha situasaun pandemia COVID-19 maibe hau hakarak simu nafatin sira hodi bele mai halo estajiu iha fatin ida ne’e, tanba hau hakarak atu kapasita sira, maske ho fasilidade ne’ebe maka menus maibe buka meius hodi fahe ba grupu lima hanesan ohin ha’u dehan ona hodi kompleta duni sira nia estajiu to fulan ida iha ne’e.” tenik DG Domingos
 Fotografia/Eby Magno/INFO-MAP
Nia akresenta, dezafiu ne’ebe iha maka konaba tempu ne’e de’it, tanba tempu ne’e limitadu tebes, no ita mos iha hela situasaun estadu emerjensia nia laran ne’e, tanba ne’e tempu ne’e badak tebes ba estudante hirak ne’e. Se lolos ne’e ita bele fo tempu ba sira to fulan tolu hanesan ne’e, ne’ebe fulan ida nia laran ne’e sira hanesan aprende teoria los de’it, la iha pratika sufisiente ba sira.
 
Nia mos husu ba estajiadu hirak ne’e katak, , karik sira presiza atu aprende ou konsulta asunto ruma bele mai diretamente iha MAP, odamatan MAP nian nakloke ba sira.
 
Iha fatin hanesan estajiadu Julito Magno hato’o mos agradese barak tebes ba MAP tanba bele simu sira iha ne’e, hodi sira bele hala’o estajiu durante fulan ida lao diak tebes, buat barak mos sira aprende ho tekniku sira, durante fulan ida ne’e. iha eskola sira so bele aprende maka teoria los de’it, tanba ne’e ida ne’e hanesan oportunidade diak ida ba sira atu bele aprende mos pratika iha ne’e. ba oin sira mos sei tun ba baze iha Munisipio sira hodi bele kontinua pratika.
 
“Ami nia lamentasaun maka ne’e, durante ami estajiu ami nunka halo rotasaun, se lolos ne’e ami halo rotasaun ezemplu hanesan balu iha Pekuaria no balu ih karantina, ami halo rotasaun ba mai atu nune’e ami bele aprende hotu, maibe tinan ne’e rotasaun ba ami la iha.”Ami mos senti triste ho tempu ne’ebe maka ami hala’o estajiu ne’e badak tebes, tempu ne’e la masimu ba ami atu aprende entaun ida ne’e maka sai hanesan problema bo’ot tebes ba ami, maibe ami mos la fo sala ba Universidade no la fo sala ba se, tanba kestaun situasaun maka hanesan ne’e.”tenik Julito
 
Nia esperansa katak ba oin sira sei bele halo buat diak ida iha Dirasaun Veterinaria liu liu iha parte saude animal nian atu nune’e bele kuida animal sira iha Timor laran tomak.

Parseiru ho

© 2017 Ministeriu Agrikultura no Peskas. All Rights Reserved. Designed by IT MAP

Search

Login