Marcos da Cruz
Ministru Agrikultura, Pekuária, Peska no Florestas
Domingos da Conceição dos Santos
Sekretáriu Estadu Peskas
José Vieira de Araújo
Sekretáriu Estadu Pekuária
Fernandinho Vieira
Sekretáriu Estadu Florestas

DNEA Lansa Kuda Hare Tuir PAD Iha Munisipiu Manufahi

Estrela inativaEstrela inativaEstrela inativaEstrela inativaEstrela inativa
 
Fotografia/Tyfa/INFO-MAP
Manufahi- Ministériu Agríkultura e Peskas MAP liu hosi Dirasaun Nasionál Estensaun Agríkola (DNEA), Departamentu Dezenvolvimentu Programa e Meterolojia hala’o lansamentu kuda hare sistema Pratika Agríkultura Diak (PAD), nune’e mós hala’o atividade eskola kampu ba Agrikultór sira.
 
 
Iha entrevista Xefe Departamentu Dezenvolvimentu Programa e Meterolojia, Atanacio Caiero Barreto esplika katak, atividade ne’e hanesan Departamentu ne’e maka responsabiliza, iha DNEA nia okos, hala’o mós eskola kampu konaba Agrikultór sira, Objetivu eskola kampu ne’e atu hasa’e koñesimentu ka abilidade agrikultór sira nian oinsa kuda hare tuir sistema (PAD), atividade ne’e hala’o iha loron Quinta (29/09) iha Suku Betao posto Administrativu Same Villa.
 
Nia hatutan, atividade eskola kampu ne’e mos oinsa atu ajuda Agrikutór sira hodi hasa’e sira nia produsaun, no ajuda Agrikultór sira bele sai espesialista ba sira nia natar ou to’os rasik. Atividade ne’e hanesan enkontru reguler ba dala tolu, dahuluk ne’e atividade ida hanaran sosializasaun, objetivu husi sosializasaun ne’e atu edentifika fatin ba demontrasaun ou pilotu ba atividade eskola kampo ne’e, no daruak atu edentifika benefisiariu ne’ebe maka atu implementa atividade eskola kampo ne’e no datoluk maka agrikultór ne’ebe nu’udar implementador atividade eskola kampo ne’e.
 
Nia informa atividade ne’e envolve mós staff tekniku husi Dirasaun Nasional irrigasaun no mós Dirasaun Nasional Agríkultura Hortikultura (DNAH) Departamentu Protesaun Plantas Agríkola hodi bele fo esplikasaun mós ba Agrikultór sira oinsa bele halo jestaun utilizasaun be ba hare, no ida seluk ligasaun konaba oinsa kontrolu peste no moras ne’ebe atake hare.
 Fotografia/Tyfa/INFO-MAP
Grupu ne’ebe envolve iha atividade eskola kampo ne’e hamutuk lima (5), grupu ida kompostu husi ema nain sanulu resin lima (15) iha Suku Betano.
 
Iha fatin hanesan Staff Tekniku Jestaun Be’e Pedro Vital Borges hateten katak, atividade ne’e atu fo informasaun ba agrikultór sira, liu-liu konaba jestaun be’e, kuandu agrikultór sira jere be’e la diak ba malu bele sai problema, iha fatin barak liu-liu iha Timor laran tomak kuandu be’e ne’e fahe la dun diak sai probelma bo’ot ate sira bele baku malu no ta malu tanba sira la hetan be’e ne’ebe husi kanu prinsipal la to’o sira nia natar.
 
“agrikultór ou natar nain sira atu hetan be’e ho justo ne’ebe maka iha sistema irigasaun bo’ot ne’ebe maka iha Timor laran tomak ne’e, kria grupu ona assosiasaun ida naran Assosiasaun uza we’e, grupu ida ne’e maka nia servisu oinsa fahe be’e ba agrikultór sira liu husi orariu ne’ebe maka sira halo. Se karik tuir konsesus sira nian ba iha kanu liman ida to’o tolu, loron seluk ba fali kanu liman tolu to’o ne’en, ne’e bolu orariu fahe be’e nian.”tenik Pedro
 
Nia informa, tuir lolos be’e ne’e kuandu ita jere didiak ne’e maske be’e ne’e sulin ituan mos nia sei to’o tanba be’e husi mota ne’e nia sulin nunka para, tanba ita la jere ho diak ne’e maka problema ne’e sempre mosu entre natar nain sira ne’e.
 
Nune’e mos husi Parte tekniku Protesaun Plantas Agríkola Joanico Correa hateten katak, husi nia parte nia esplika nos ba Agrikultór oinsa maka bele halo kontrlu ba peste no moras wainhira ataka hare.
 
Agrikultór sira mos antusiazmu tebes hodi rona, no sira mos prontu atu aplika iha sira nia natar rasik. Sira nia preokupasaun maka ba aimoruk no ekipamnetus atu halo protesaun ba hare maka limitadu tebes. Tanba ne’e sira husu ba Mnistériu MAP atu bele tau matan mos ba ida ne’e.
 
Entretantu Xefi Grupu hadia moris ou hanesan mos partisipante ba iha atividade eskola kampu ne’e António Pereira hato’o nia sentimentu kontenti tebes ho atividade ne’e tanba bele aprende ona saida maka sira seidauk hatene konaba kuda hare tuir PAD ne’e rasik.
 
Nia dehan materia sira ne’ebe maka ohin sira rona ne’e, husi sira nia parte sira presiza tebes, tanba esplikasaun hirak ne’e la ses husi atividade saida maka sira halo. Tanba ne'e sira mos hakarak hato’o obrigado barak tebes ba ekipa ne’ebe maka bele hanorin ona sira iha atividade ne’e.

Parseiru ho

© 2023 Ministeriu Agrikultura no Peskas. All Rights Reserved. Designed by IT MAP

Search

Login