PROGRAMA SAPIP IHA BOBONARO LAO TARDE TANBA IMPAKTU HOSI SURTU COVID-19

Estrela inativaEstrela inativaEstrela inativaEstrela inativaEstrela inativa
 

 Fotografia/Elsio Jong/INFO-MAP

Ekipa Sapip Nasionál hamutuk ho diretór diresaun servisu Agrikultura Munuspiu inklui xefe departamentu balun halao ekontru ho presidenti autoridade lokál Bobonaro hanesan mós presidenti komitee programa sapip iha area basias hidrografika Loes, hodi koalia konaba programa sapip ne’ebe mak implementa iha area alvu basias hidrogarafika nian ne’ebé lao tarde tanba Surtu Covid-19 no Estadu Timor-leste implenta estadu emerjensia iha teritorio tomak maibé iha tempu badak programa hirak ne’e bele lao normal fali tenki tuir regras Estadu Emerjensia.Enkontru ne’e hala’o iha tersa (26/5/20) iha salaun Administrasaun Bobonaro.

Presidenti Autoridade Lokál hanesan mós presidenti ba basias hidrografika Loes , Zeverino Soares dos Santos hateten katak, Proposta grupu benifiasiariu ne’ebé hatama tenki tuir kriteria programa sapip nian tanba antes grupu sira halo proposta sekretariadu sapip minispiu sira halo sosializasaun ba kada grupu iha suku maibé grupu balun hatama proposta ho montante ne’ebé mak boot nune’e presidenti husu ba sekretariadu sapip no diretór MAP munispiu atu verifika didiak antes fo apoiu.

Grupu benifiarisu sira ne’ebé mak hari’ii grupu kuda modo ka hakiak ikan inklui iha area pekuaria nian ita mos bele servisu hamutuk ho Diresaun servisu Edukasaun munisipiu atu atende ba programa merenda eskolar tanba Ngo Mercy crops mós prepra ai-han ba programa merenda eskolar atu bele hare nutrisaun ai-han ba labarik estudante sira.

Durante estadu emerjensia aihan la tama ona husi mota sorin ka NTT maibé komunidade balun halo nafatin atividade illegal hodi hatama nafatin modo ho tomate sira maibé ita espera katak iha tempu badak grupu benifisiariu sira ne’ebé asesu ba fundus ki’ik ida ne’e bele produz produtu hanesan modo tomate no seluk tan ho kuntidade boot hodi bele atende nesisidade komunidade iha munusipiu ida ne’e.

Fotografia/Elsio Jong/INFO-MAP

Sekretáriu Jerál MAP nuda’ar diretór programa SAPIP César José da Cruz iha nia intervista hateten katak, atividade programa Sapip ne’e ita hala’o komesa husi area basias hidrografika raumoco Laútem to mai iha Bobonaro ne’e iha nia implementasaun ita hetan dejafius balun tanba impkatu hosi surtu covid-19 ne’ebé mak mosu iha Ita –nian rai, dadaun ne’e grupu balun hosi suku rua hatama ona ho total proposta hamutuk 48 maibé dezafius ne’ebé mak ita hasoru proposta balun liu tiha osan ne’ebé mak projeitu Sapip atu fó apoiu ne’e. Neduni ohin loron ekipa sapip halao enkontru ho presidenti komitee basias hidrografika konaba problema hirak ne’e.

Nia mós hatutan, kada grupu bele hatama proposta tolu maibé kada proposta ida masimu 3 mill Dolaraes Amerikanu sekarik mak grupu ida hatama proposta tolu outomatikamente osan ne’ebé mak sira tau iha proposta ne’e 9 mill Dolares Amerikanu maibé realidade ne’ebé mak ita hasoru grupu balun ladauk komprende didiak oinsa atu halo proposta tuir kriteria ne’ebe mak iha ona.

Iha fatin hanesan, programa offisial programa Sapip iha munispiu Bobonaro Manuel Leite mós salienta katak, durante ne’e formasaun ba grupu benfisiariu sira iha munisipiu hamutuk 89 ne’e remata ona no dadaun ne’e suku rua mak hatama ona proposta mai iha sekretariadu sapip hamutuk 48 maibé 36 mak screaning ona no 4 seidauk e ekipa seidauk bele tun ba halo verifikasaun ba kada grupu sira ne’e tanba Estadu emerjenjia maibé ita espera katak ita tempu badak ita sei tun ba halo verifikasaun fatin ba implementa atividade sira ne’e atu nune’e ekipa sapip bele entrega ona orsamentu fundus ki’ik fase primeiru ba grupu benifisiariu sira atu bele hala’o ona sira nia atividade idak-idak tuir proposta ne’ebé mak sira hatama, Proposta ne’ebe grupu sira hatama mak iha parte hortikultura, pekuaria no floresta.(ES)

 

Parseiru ho

© 2017 Ministeriu Agrikultura no Peskas. All Rights Reserved. Designed by IT MAP

Search

Login