Notisia

Cencos Agrikolas 2019 muda fila fali ba fulan junu no Jullu

Estrela inativaEstrela inativaEstrela inativaEstrela inativaEstrela inativa
 

Fotografia/Reno Rafina Lopes/INFO-MAP

Dili- Ministeriu Ministeriu Agrikultura no Peskas (MAP) ho Diresaun Jeral Estatistika (DJE) Ministeriu Finanasa (MF) Cencos Agricolas 2019, ne’ebe tuir planu husi antes ne’e atu realiza iha marsu – abril sei muda fali iha fulan junu no Jullu ho razaun Pomulgasaun orsamentu ne’ebe tarde. Enkontru ekipa teknika ne’e hala’o iha salaun Gabinete Ministru Map Comoro, 28/2019.

Diretor jeral Estatistika Ministeriu Finansas (MF), Elias dos Santos Ferreira hatete cencos agricolas ne’e atraza tanba hein orsamentu jeral Estadu 2019 ne’ebe promulga atraza.

Maibe agora iha ona orsamentu, tanba ne’e maka ami ekipa teknika tuur hamutuk oinsa planu hahu husi rekrutamentu to’o rezultadu final fo sai hatete DJ Elias iha Edifisiu MAP Comoro

Ho ida ne’e maka ekipa teknika halo sorumutu hodi diskute klean bainhira bainhira halo Cencos ida ne’e tanba Cencos ne’e laos prosesu ida fasil, tenke halo rekrutamentu ba pesoal iha suku, informa ba publiku tanba sa tenke halo cencos ne’e ho nia objetivu saida. Depois ita tenke iha treinamamentu no Liuliu ita presija ekipamentu ne’e bainhira maka to’o iha Timor, Cencos agrikultura ida ne’e cencos dahuluk ne’ebe uza android, ita la uza kesionariu ba intervista uma kain, tanba ne’e android iha Timor Leste la iha,maka presiza buka kompania balu para sira bele fornese mai ita, bainhira android to’o mai iha Dili ita hahu treinamentu, maibe ami nia planu maizomenus Cencos ne’e hala’o iha fulan junu ho jullu ita bele komesa ona halo Cencos Agricolas ida ne’e tenik Elias.

Cencos agrikultura ne’e atu hala’o iha fulan marsu, maibe orsamentu foin promulga iha fevereiru nia laran entaun afeita ba planu no maske osan iha ona, maibe tenke halo prosesu maka ba foti tanba ne’e tenke halo planu fali maibe ekipa teknika husi linhas Ministerias prontu halo aktividade Cencos ne’e tanba dadus agrikultura ne’e sei hetan husi cencos ne’e inportante ba Ministeriu Agrikultura bele halo planu hodi tau orsamentu klaru ba atividade sira ne’ebe iha.

Prezidente ba Cencos Agricolas ne’e haktuir, sobre rekrutamentu ne’e sei halo iha idak-idak nia suku, tanba ne’e husu ba estudante sira ne’e iha dili, hakarak kandidata ba aktividade sira ne’e bele ba suku hodi konkore ba vaga cencos agrikultura refere.tanba ne’e uza android no iha kriteria ne’ebe klaru, presiza kualifikadu oinsa, maibe importante liu mak idak-idak tenke hatene ninia suku, fo dadus ne’ebe mak loos no planu ba nia suku mos loos

Fotografia/Reno Rafina Lopes/INFO-MAP

Konaba rekturutamentu ne’e komesa iha semana oin ekipa husi Ministeriu Agrikultura no Peskas (MAP) no Diresaun Jeral Estatistika (DJE) sei ba koordena ho munisipiu ho postu administrativu hodi taka vaga sira ne’e no presiza ema hira iha kada suku depois halo fali selesaun ba dokumentu sira ne’ebe iha fin abril bele hetan ema sira ne’e maizomenus 3000 resin.

Sobre android ne’ebe ho montante ne’ebe boot kuaze 2700 no ekipa teknika kontaktu ona kompaina balun no sei halo selesaun, bainhira aprova maka sei prosesa kontratu hodi bele fornese ekipamentus sira ne’e.

Diretór DNPEIG, Claudino Ninas Nabais, hateten katak, kalendariu Cencos agrikultura lolos bazeia ba orsamentu normal nian ne’e implementa iha fulan marsu, maibe iha mudansa entaun husi parte teknika tuur hamutuk oinsa bele ajusta kalendariu implementasaun cencos agricolas nian molok atu ba cencos iha kalendariu dahuluk deside atu realiza cencos iha fulan marsu tanba atividade agrikolas barak liu no agrikultor sira foin koileta maibe tanba mudansa tanba aprova orsamentu tarde tanba ne’e maka halo mudansa ba kalendariu no sei hala’o cencos ne’e iha fulan junu no jullu.

Kuandu ita halo iha fulan junu no julhu balu maran ona balu la halo to’os ona ou iha parte balu ne’ebe halo to’os dala rua ona entaun labele iha konfuzaun ida ne’ebe maka sira foti dadus primeira epoka ka segundu epoka rua ne’e hotu entaun mudansa sira ne’e maka halo tekniku sira mos tenke iha hanoin oinsa atu evita para dadus sira ne’ebe rekolha koresponde duni ba aktividade ka realidade ne’ebe akontese iha kampu.

Ida ne’e maka hola parte iha tekniku sira hanoin no kestionariu sira mos importante tanba husi ne’e maka atu rekolha dadus no iha mudansa kalendariu ne’e sei hare fali kestionariu keta iha pergunta balu ne’ebe presiza kompleta tanba ne’e sai hanesan preokupasaun ba teknika nian oinsa bele hare ida ne’e bainhira enumerador sira halo cencos iha tereinu.

Orsamentu ba realizasaun cencos agricolas 2019 por volta ho montante miliaun $5 ne’ebe tau iha dotasaun todu Governu nian.

Parseiru ho

© 2017 Ministeriu Agrikultura no Peskas. All Rights Reserved. Designed by IT MAP

Search

Login