«

»

Oct 17

Seremonia Loron Aihan Mundial Tinan 2017

MAP11

Dili-Ministériu Agrikultura no Peska ho FAO hala’o seremonia loron Ai-han mundial ho tema “Investe iha Dezenvolvimentu Rural no Seguransa Aihan Hodi Muda Migrasaun Foin Sae Sira Iha Timor Leste” loron Segunda (16/10) iha edifisiu Auditoria Ministerio do Plano e finanças Aitarak laran Dili.

Tuir Ministru Agrikultura e Peskas (MAP) Estanislau Alexo da Silva hateten iha ninia entrevista katak Loron aihan mundial hanesan loron ne’ebe Nasoens Unidas deklara katak loron ne’ebe iha mundu tomak selebra no loron importante teb-tebes tanba iha mundo ne’e ema barak mak sei sofre tanba aihan la to’o ba sira.

“Tuir dadus ne’ebe iha hatudu katak ema 800 milions  iha mundu maka ohin loron sei hasoru problema ai-han, numeru ne’ebe maka iha sempre aumenta, iha tinan hirak liu ba ne’e ema 777 deit agora aumenta tan 815 milions, agora ita hotu-hotu hanoin ida ne’e problema ida ne’ebe mundo infrenta e mundo tomak presiza tau matan ba ida ne’e.” tenik Estanilau.

 

Nia hatutan, Ita nia rai mos iha problema konaba ai-han liu-liu ba kualidade ai-han ninian, ita nia populasaun han hahan ne’ebe la iha kualidade, ne’e duni presiza halo investimentu bo’ot husi Timor Leste  husi estado atu bele hare oinsa maka bele hare konaba aihan ne’ebe ita Timor iha atu ita nia populasaun sira bele hetan  asesu.

MAP22

Ministru MAP realsa, Ministério Agrikultura halo buat ne’ebe mak labele halo ho dezafiu barak, dezafiu bo’ot ida maka mudansa klimatika dala ruma ita bele halo buat hot-hotu, bele kuda, bele halai natar, udan be’en la iha ita atu halo nusa? ezemplu iha tinan kotuk ita halai Natar deit 11 mil hektares, ne’e oituan demais ita nia rai ne’e ita bele dehan  ita bele halai natar to’o numinimu 60 mil hektares, agora halai natar 11 mil hektares deit ne’e oituan demais. Pursentu husi hamlaha mas laos hamlaha ida para hahan la iha liu ne’e lae, hamlaha mais de kualiadade hahan e hahan mos ladun to’o, laos hamlaha mate ne’e laiha ema ida nunka mate hamlaha mais hahan la to’o ne kualiadade hahan mak la to’o.

Iha fatin hanesan Assistente Reprezentante AFAOR – FAO Paula Lopez Da Cruz hateten katak, tuir informasaun ikus husi relatoriu estado seguransa ai-han no nutrisaun iha tinan 2017 ninian relata katak iha por volta ema atus ualu resin maka sei infrenta hamlaha ne’ebe aumenta 38% husi tinan 2015 mai husi mundo tomak. barak liu huis Nasaun Afrika sira maibe iha Timor rasik mos hanesan ita hatene iha durante bai loro naruk tinan 2015–2017 ema barak liu mak konhesidu hanesan periodu El-nino ne’e mos relata katak uma kain 100 mil e tal uma kain maka hetan infrenta ba bailoro naruk  e kuda sira nia batar ka aifarina no produtu agrikula sira ne’ebe sira mos barak mak la konsege kolheta tanba enfrenta bailoro naruk.

“FAO nia serbisu maka atu kontinua apoiu tekniku prinsipalmente ba Governo iha area sira ne’ebe Governo hateten katak sai hanesan prioridade Nasional hanesan dadaun ne’e ami apoiu hela halo introdusaun ba teknologia agrikola. Produsaun agrikula pratika ida ne’ebe  bele responde ba problema bai loro naruk, ami serbisu ona durante tinan 5 nia laran hodi implementa programa konservsaun agrikultura  hanesan pratika ida ne’ebe hakarak atu konserva ita nia rai tanba ita labele halo produsaun ruma sequandu ita nia rai la bokur entaun konservsaun agrikultura hanorin oinsa ita bele kuidadu ita nia rai taka ita nia rai ho mulsa iha leten para hodi konserva be’e no kelembaban ou humidu hodi nune’e iha tempu ne’ebe udan be’en menus liu mos ita sei bele produs, tanba ita nia rai ne’e iha be’e ne’ebe konservadu.” Paula Informa ( Rozer Lopes)