Category Archive: Notisias Reguler

Nov 22

MAP Lansa Fos Lokal Ba Segundu Epoka

Ministériu Agrikultura e Peskas (MAP) hala’o parseiru Dezenvovimentu ho JICA ne’ebe maka durante ne’e ajuda mos ita nia Agrikultura sira liu-liu iha Munisipio Bobonaro hodi halo produsaun konaba fos lokal.

Relasiona ho atividades ne’e Ministro Agrikultura e Peskas (MAP) Estanislau Aleixo da Silva hala’o tan lansamentu ba segundu epoka nian ne’ebe maka produs husi Centru Atendementu Agrikola Kuda-Ulun Bobonaro (CAAKUB). Lansamentu ne’e hala’o iha loron Sexta (17/11) iha Resinto MAP Comoro Dili.

Tuir Ministro Agrikultura e Peskas (MAP) Estanislau Aleixo da Silva hateten katak iha nia parte nia sente kontente tebes wainhira hare atividades sira ne’ebe maka ita nia Agrikultura sira halo, klaru ke’e servisu barak maka ita nia Agrikultura sira presiza hala’o, no ita hotu-hotu mos tenki fo liman ba malu atu nune’e ho Apoiu ne’ebe maka Governo fo bele utiliza halo didiak.

“Hau ohin kontenti tebes wainhira hau hare Centru de servisu Agrikola ne’ebe maka hahu hari’i iha primeiru Governo depois iha tempu balu ne’ebe maka sira paradu tiha, e depoia iha tinan 2015 ami loke fila fali no ohin loron mos sira halo atividades barak tebes iha Maliana Munisipiu Bobonaro. Sira maka sosa hare prosesa fa’an no fo apoiu diak mos ba Agrikultura sira. Ida ne’e hatudu katak wainhira ita hakarak no ita fiar ita nia a’an ita mos bele halo buat diak ba ita nia rai.” Tenik Estanislau

Nia sublinha, Agrikultura ne’e importante tebes tanba ita nia populasaun barak maka depende ba Agrikultura, ita nia populasaun besik 70% sei depende direita ou indereita ba Agrikultura, hanesan sira ne’ebe maka moris iha Sidade ne’e klaru katak iha mos sira nia servisu hanesan Funsionariu ou servisu seluk tan. Maibe ba sira ne’ebe maka iha kampo ou terenu ne’e dependente duni ba vida Agrikultura.

Estanislau hateten, MAP sei serbisu makas liu tan iha tinan lima oin mai, oinsa Maka atu hare ba apoiu iha agrikultura sira liu-liu atu bele aumenta produsaun Alimentar iha ita nia rai laran, laos ne’e de’it maibe hare mos konaba diversifika konaba produsan ai han iha ita nia rai laran.

Entretantu Chefe Reprezentativu JICA MASAFUMI NAGAISHI hateten katak, Programa ou projeitu ida ne’e atu promove ita nia fos lokal iha Timor. Tanba liu husi ekipa de projeitu JICA servisu hamutuk ho Ministériu Agrikultura e Peskas suporta ita nia Associasaun Agrikultura sira liu hanesan iha Maliana (CAAKUB) sira hahu atu promove ita nia fos lokal tanba Timor oan barak maka gosta konsumu ita nia fos tanba sira dehan ita nia fos lokal ne’e iha nutrisaun ne’ebe maka a’as no nia sabor ne’e gostu tebes.

“Programa ou projeitu ne’e halai liu ba kooperasaun tekniku hanesan mos hau temi iha hau nia diskursu katak, Governo Japaun Liu husi JICA halo rehabilitasaun ba Irrigasaun bo’ot tolu hanesan Maliana, Laclo no Bluto no ida ne’e hanesan mos kooperasaun tekniku oinsa servisu ho Agrikultor sira hodi hasa’e ita nia foos rai ne’e ne’ebe nia durasaun ne’e ba tinan lima.” Hateten reprezentativu ne’e.Tyfa

Nov 15

MAP Hala’o Enkontru Ho Parseiru Dezenvolvimentu Sira

Ministro Agricultura e Pescas, Estanislau Aleixo da Silva hala'o enkontru ho Parseiru lokal ho Internasional sira.Fotografer/Elsio Jong/Info-MAP

Ministro Agricultura e Pescas, Estanislau Aleixo da Silva hala’o enkontru ho Parseiru lokal ho Internasional sira.Fotografer/Elsio Jong/Info-MAP

Dili- Ministériu Agrikultura e Peskas (MAP) hala’o enkontru ho Parseiru Dezenvovimnetu no mos Sociedade Civil sira, hodi koalia konaba programa ou atividade sira ne’ebe maka sei halo iha futuru.

Ministériu Agrikultura e Peskas (MAP) halo reuniaun de kordenasaun ho parseiru Dezenvolvimentu sira ho Sociedade Civil no ita nia (ONG) Nasional no Internasional sira ne’ebe maka servisu iha area Agrikultura, atu bele partilha ou fahe informasaun ba malu hodi bele halo kooperasaun no kordenasaun konaba programa no atividade sira ne’ebe maka parseiru sira hala. Hateten Ministro MAP    Estanislau Aleixo da Silva ba Jornalista sira iha loron kuinta (09/11) iha Salaun MAP Comoro.

2

Nia esplika, atu nune’e programa sira ne’ebe maka hala’o bele apar ba malu ho Ministériu, tanba programa ne’ebe maka sira hala’o ne’e hanesan projeitu, kuandu projeitu ne’e hotu Governu bele hare oinsa maka atu fo kontimidade, se lao projeitu hotu programa mos hotu ona.

“Tanba ne’e maka ba oin ne’e ami tenki iha kordenasaun atu nune’e bele hala’o servisu ou projeitu sira ne’e ho diak. Ami mos servisu diak ho Avansa konaba Hortikultura servisu diak tebes mos ho ADB ho mos New Zeland konaba café e ao mesmo tempu ho CCT no mos New Zeland konaba ikan.” Relata Estanislau

Nia akresenta, Sira nia projeitu ida maka hanesan seeds off life (fini ba moris) ne’e hanesan programa ida ne’ebe maka diak tebes tanba agora ita mos la importa ona fini. Tanba ne’e reuniaun ida ne’e hanesan kordenasaun hanesan Governo halo programa ba tinan lima (5) entaun aproveita tempu ida ne’e ami mos aproveita atu hatete katak saida maka Governo atu halo hamutuk ba tinan lima oin mai.

Nia haten, Por ezemplu agora dezenvovimentu rural ne’e iha Ministériu Agrikultura nia liman, tanba ne’e maka reuniaun ida ne’e atu hato’o ba sira katak programa ne’e sei hala’o, no hein katak sira mos bele fo apoiu atu bele hare ba iha Dezenvolvimentu rural. (Tyfa)

Nov 09

PEMSEA Hato’o Ona OPN Ba Iha Km

depois de Workshop media sira hala'o enterevista ho Vice Ministro MAP akompanha mos husi DG Pescas.Fotografer/Elsio Jong. media Map

depois de Workshop media sira hala’o enterevista ho Vice Ministro MAP akompanha mos husi DG Pescas.Fotografer/Elsio Jong.Info MAP

Dili- Ministériu Agrikultura e Peskas (MAP) liu husi Diresaun Jeral Peskas servisu hamutuk ho PEMSEA oras ne’e dadauk hato’o ona Oseanu Politika Nasional (OPN) ba iha konsellu Ministro (KM) atu hare konaba rikusoin tasi laran nian.

Relasiona ho Asuntu ne’e MAP mos konvida tan Linas Ministeriais sira hodi hala’o Workshop atu bele fo hanoin ba malu konaba Politika Oseanu ne’e rasik, Workshop ne’e loke diretamente husi Vice Ministro MAP Dolindo da Silva. Workshop ne’e hala’o iha loron Tersa (7/11) iha Salaun Enkontru Bech Garden Hotel, (Tasi Ibun Pantai kelapa) Dili.

3

Tuir Vice Ministro MAP Deolindo da Silva hateten iha nia Entrevista katak, WORKSHOP ida ne’e ami halibur malu fila fali ho Linas Ministériais sira hodi fo opiniaun ba malu atu bele elabora esbosu ida ne’e diak liu tan atu bele kompleta. Oras ne’e dadauk konsellu Ministo seidauk Aprova, se kuandu aprova ona hafoin implementa.

Nia hateten, Politika oceano iha ho nia objetivu rasik, oinsa maka atu bele servisu hamutuk ho ita nia parseiru sira, no oinsa maka atu hare ba ita nia futuru oinsa atu bele dezenvolve ekonomia azul no hare mos konaba klimatika karik iha mos mudansa ruma.

Iha fatin hanesn Diretor Jeral Peskas Acacio Guterres esplika katak, Politika Oceano Nasional ne’e nia prosesu hahu iha fulan Novembro tinan 2016, komesa tur hamutuk ho linas Ministerias sira atu bele prepara politika ida atu sai hanesan baze legal ida atu ita implementa no hala’o konaba tasi nian.

“Tanba ne’e maka ohin ne’e ami hasoru malu fila fali ho linas Ministerias sira ne’ebe maka iha ligasaun ba tasi atu bele fo ideia ba malu hodi hare konaba politika ne’e rasik, oras ne’e dadauk planu refere hato ona ba iha konselu Ministru, se kuandu Konsellu Ministru Aprova ona hafoin bele implementa.” Tenik Acacio

Nia relata, Map mos hetan apoiu orsamentu husi Governo Noruega liu husi Ajensia word Fish ne’ebe maka agora dadauk implementa ona atu prepara hela ita nia plani estratejika oinsa atu bele aproveita rekursu tasi nian ne’ebe maka iha. (Tyfa)

Oct 30

Associasaun Munisipiu Ne’en Hetan Formasaun Husi Diresaun Naional Agro-comercio no JICA

2

Maliana-Ministério Agrikultura no Peskas (MAP) liu husi Diresaun Nasional Agro-Comersio servisu hamutuk ho parseiru Dezenvolvimentu JICA fo formasaun ba membru Asosiasaun husi Munisipiu ne’en hanesan Koto Baucau Baguia, associasaun produs hare iha Laleia, associasaun Karau ulun Betano, associsaun haburasRaibere Ainaro, associasaun Oebaba no Associasaun CAAKUB husi Maliana Bobonaro.

Tema ba formasaun ne’e maka “Kapasitasaun Gestaun Associasaun no Kooperativa Agrikola, politika e planeamentu, Gestaun Administrasaun Finansas, no Planu Negosiu.” formasaun ne’e hetan abertura husi Diretor Nasional Agro komersiu Fernando Egido Amaral, Sorumutu ne’e hala’o durante loron rua nia laran hahu husi loron tersa 24-25 iha salaun Colegio Femenina Santa Madalena Canossa Ex Codim Ritabou Maliana.

Tuir Diretor Nasioanal Agro-Comerciu Fernando Egido Amaral hateten iha nia entrevista katak, Objetivu husi sorumutu ida ne’e, atu fo kapasitasaun ba membru associasaun sira no dezenvolvimentu iha seitor agrikultura nian, liu husi kooperativa no liu husi Associasaun ida ne’ebe maka nia programa no nia metasklaru, atu agrikultura sira bele lao integradu no sustentabel.

1

 “Tanba ne’e maka sorumutu loron rua ne’e presiza tebes dirijente Asosiasaun sira atu bele iha intendementu diak liu hodi hatene konaba importansia programa, importansia politika nomos importansia sira seluk, atu bele serbisu hamutuk entre Seitor Publiku, Governo, Parseiru Dezenvolvimentu, Akademiku no lideransa Lokal sira atu bele hare ba iha area sira hanesa, Agrikultura hortikultura, cafe plantas industriais, floresta meu ambiente, pecuaria veterinaria, nomos peskas aquicultura.”tenik Fernando

Nia akresenta, durante ne’e ami serbisu diak tebes ho parseiru Dezenvovimentu JICA, hare liu ba iha parte produtu lokal nian, agora dadaun ita hahu ho produsaun fos lokal, no nia rezultadu hatudu diak tebes, ita nia fos lokal ne’e hatudu ona diferensia entre fos mai husi rai liur, katak iha nutrisaun ne’ebe diak liu, no kualidade ne’ebe diak liu, maske presu sei elevadu oituan ne’ebe maka halo konsumedores sira oin rua-rua atu sosa.

Iha fatin Hanesan Teniku Professional Agro-Comercio Manuela Maria Dos Santos hateten katak, sorumutu ida ne’e Lori mos Associasaun sira husi Munisipiu ne’en ne’e mai iha fatin Associasaun Municipiu Bobonaro Postu administrativu Maliana ida ne’e, atu sira mos bele hare diretamente Centru Atendementu Agrikultura Kuda Ulun Bobonarao ( CAAKUB), nia atividade refere, tanba associasaun CAAKUB iha Maliana dezenvolvimentu lao diak tebes.

Nia sublinha, Planu ne’ebe maka diresaun Nasional Agro-Comersiu iha, katak tama ba tinan 2018 ita hakarak Associasaun idak-idak iha ona sira nia produtu potensial atu sai sira nia rekursus ne’ebe maka sai hanesan imagen ba sira nia associasaun.

 Entretantu Méritu husi JICA Shinji Hironaka hateten katak, buat ne’ebe Maka Projeitu suporta ba iha Diresaun Nasional Agro-Comercio liu husi Governo MAP projeitu ida ne’e ita hanaran hasae prdusaun rendimentu Uma kain, hanesan produsaun hare, organizasaun JICA hanesan suporta asistensia tekniku hanesan agensia Internasional ida ninia kooperasaun oinsa maka atu serbisu hamutuk ho Governo.

Nia informa, agora ita koalia konaba baziku Associasaun Agikultura Associsaun agrikultura tenke serbisu hamutuk ho ema agrikultura, tanba la iha ema agrikultura, Associasaun agrikultura sei la establese no sei la eziste, agora dadaun lideransaAssociasaun hotu iha ne’e, entaun ho oportunidade ida ne’e ita bele halo relasaun, no bele halo metin liu tan relasaun, antes ita halo relasaun ho ita nia membru sira, ita tenke hari’i uluk lai lideransa iha leten.Rozer Lopez

Oct 17

Seremonia Loron Aihan Mundial Tinan 2017

MAP11

Dili-Ministériu Agrikultura no Peska ho FAO hala’o seremonia loron Ai-han mundial ho tema “Investe iha Dezenvolvimentu Rural no Seguransa Aihan Hodi Muda Migrasaun Foin Sae Sira Iha Timor Leste” loron Segunda (16/10) iha edifisiu Auditoria Ministerio do Plano e finanças Aitarak laran Dili.

Tuir Ministru Agrikultura e Peskas (MAP) Estanislau Alexo da Silva hateten iha ninia entrevista katak Loron aihan mundial hanesan loron ne’ebe Nasoens Unidas deklara katak loron ne’ebe iha mundu tomak selebra no loron importante teb-tebes tanba iha mundo ne’e ema barak mak sei sofre tanba aihan la to’o ba sira.

“Tuir dadus ne’ebe iha hatudu katak ema 800 milions  iha mundu maka ohin loron sei hasoru problema ai-han, numeru ne’ebe maka iha sempre aumenta, iha tinan hirak liu ba ne’e ema 777 deit agora aumenta tan 815 milions, agora ita hotu-hotu hanoin ida ne’e problema ida ne’ebe mundo infrenta e mundo tomak presiza tau matan ba ida ne’e.” tenik Estanilau.

 

Nia hatutan, Ita nia rai mos iha problema konaba ai-han liu-liu ba kualidade ai-han ninian, ita nia populasaun han hahan ne’ebe la iha kualidade, ne’e duni presiza halo investimentu bo’ot husi Timor Leste  husi estado atu bele hare oinsa maka bele hare konaba aihan ne’ebe ita Timor iha atu ita nia populasaun sira bele hetan  asesu.

MAP22

Ministru MAP realsa, Ministério Agrikultura halo buat ne’ebe mak labele halo ho dezafiu barak, dezafiu bo’ot ida maka mudansa klimatika dala ruma ita bele halo buat hot-hotu, bele kuda, bele halai natar, udan be’en la iha ita atu halo nusa? ezemplu iha tinan kotuk ita halai Natar deit 11 mil hektares, ne’e oituan demais ita nia rai ne’e ita bele dehan  ita bele halai natar to’o numinimu 60 mil hektares, agora halai natar 11 mil hektares deit ne’e oituan demais. Pursentu husi hamlaha mas laos hamlaha ida para hahan la iha liu ne’e lae, hamlaha mais de kualiadade hahan e hahan mos ladun to’o, laos hamlaha mate ne’e laiha ema ida nunka mate hamlaha mais hahan la to’o ne kualiadade hahan mak la to’o.

Iha fatin hanesan Assistente Reprezentante AFAOR – FAO Paula Lopez Da Cruz hateten katak, tuir informasaun ikus husi relatoriu estado seguransa ai-han no nutrisaun iha tinan 2017 ninian relata katak iha por volta ema atus ualu resin maka sei infrenta hamlaha ne’ebe aumenta 38% husi tinan 2015 mai husi mundo tomak. barak liu huis Nasaun Afrika sira maibe iha Timor rasik mos hanesan ita hatene iha durante bai loro naruk tinan 2015–2017 ema barak liu mak konhesidu hanesan periodu El-nino ne’e mos relata katak uma kain 100 mil e tal uma kain maka hetan infrenta ba bailoro naruk  e kuda sira nia batar ka aifarina no produtu agrikula sira ne’ebe sira mos barak mak la konsege kolheta tanba enfrenta bailoro naruk.

“FAO nia serbisu maka atu kontinua apoiu tekniku prinsipalmente ba Governo iha area sira ne’ebe Governo hateten katak sai hanesan prioridade Nasional hanesan dadaun ne’e ami apoiu hela halo introdusaun ba teknologia agrikola. Produsaun agrikula pratika ida ne’ebe  bele responde ba problema bai loro naruk, ami serbisu ona durante tinan 5 nia laran hodi implementa programa konservsaun agrikultura  hanesan pratika ida ne’ebe hakarak atu konserva ita nia rai tanba ita labele halo produsaun ruma sequandu ita nia rai la bokur entaun konservsaun agrikultura hanorin oinsa ita bele kuidadu ita nia rai taka ita nia rai ho mulsa iha leten para hodi konserva be’e no kelembaban ou humidu hodi nune’e iha tempu ne’ebe udan be’en menus liu mos ita sei bele produs, tanba ita nia rai ne’e iha be’e ne’ebe konservadu.” Paula Informa ( Rozer Lopes)

Oct 16

Presiza Halo Manutensaun Ba Tratores Balun iha Munisipiu Manufahi

3

MAP presiza halo Manutensaun ba Tratores iha Municipiu Manufahi. Fotografer/Rozer Lopez.Info MAP

Manufahi- Hahu iha tinan 2008 Ministeriu Agrikultura e peskas (MAP) apoiu tratores unidade 35 ho marka Kubota no mos MF ba povu Agrikultura sira Manufahi, maibe oras ne’e dadauk tratores ferere balun avaria ona tanba ne’e presiza tebes atu halo manutensaun ba tratores refere.

Munisipiu Manufahi ita aloka tratores mai iha ne’e hamutuk 35 unidades kompstu husi marka Kubota no mos MF tratores hirak ne’e aloka mai iha tinan 2008 tratores hirak ne’e iha balun ne’ebe maka Governo tau osan ba sosa no balu hetan husi doasaun hateten Chefe Departamentu Mekanizasaun MAP Severino Sousa Costa iha loron Sexta (13/10) waihira hetan vizita husi Vice Ministro MAP ba iha Centru Peskiza Betano.

Nia akresenta, entre tratores 35 ne’e lima maka ita presiza halo prosesu ba lelaun tiha tanba nia kondisaun la diak los ona, maibe unidade 30 pronto atu bele serbisu tanba kondisaun mos diak hela.

Nia relata, Tuir relatoriu ne’ebe maka ami hetan iha enkontru rejional konaba mekanizasaun fila rai iha Munisipiu Manufahi por volta de 1500 hektares ba rai maran. Ita nia Agrikultor sira kuda maka hanesan batar fore mungu fore keli no mos ai horis sira seluk.

“Tuir dadus ne’ebe maka kada Munisipiu sira hatudu katak husi batar sira bele produs 3 toneladas por hektares bele mos liu, depende de’it ba klima ne’ebe iha.”tenik Severino

Entretantu Vice Ministro MAP Deolindo da Silva hateten katak nia objetivu ne’e maka atu lansa Fore mungu tuir ajenda nee’be maka iha, maibe nia mos fahe nia tempu ituan hodi vizita mos fatin mekanizasaun iha centru pekiza hodi hare ho matan rasik tanba oras ne’e dadauk tama ona ba iha epoka be kultivasaun.

“Ita hare mos konaba tratores sira ne’e nia disponibilidade ne’e oinsa, bele atu atende nesesidade ba ita nia Agrikultor sira ga lae? Iha tratores hamutuk tolunolu resin maka konsentra iha fatin ne’e maibe iha balu mos a’at ona, iha de’it ruanolu hanesan ne’e maka funsiona, tanba ne’e maka sei limita tebes ba ita nia Agrikultor sira, maibe ho buat ne’ebe maka ita iha ita bele atende uluk lai ita nia Agrikultor sira nia nesesidade. Tenik Deolindo

Nia sublinha, Ba tratores balun ne’ebe maka agora dadauk a’at, oras ne’e dadauk halo hela manutensaun, ba ami sei hare atu bele reforma ida ne’e maka diak liu atu bele asegura ita nia Agrikultor sira nia kondisaun. (Tyfa)

Oct 16

MAP Lansa Kuda Fore Mungu No Fore Keli Iha Munisipu Manufahi

Manufahi – Ministeriu Agrikultura e Peskas (MAP) liu husi Diresaun Nasional Agrikultura no Hortikultura hala’o lansamentu ba kuda foremungu ho 245 hektares no Fore keli 20 hektares iha irrigasaun Mota karau ulun Betano Munisipiu Manufahi. Seremonia lansamentu ne’e ofisialmente lansa husi Vice Ministru MAP Deolindo da Silva, iha loron Sexta (13/10).

Tuir Vice Ministru MAP Deolindo da Silva hateten iha nia entrevista katak, Konaba fore mungu no fore keli ne’ebe maka oras ne’e dadauk ita lansa, tanba iha hanoin ida atu labele husik de’it rai refere depois de koileta, maibe oinsa maka atu bele uza efektivu be’e ne’ebe maka Governo investe hanesan irrigasaun hirak ne’e, ho metodu foun ida ne’e ita hanaran katak rotasaun de kultivasaun alimentares.

Deolindo esplika, Kuandu sai husi sereais ita bele tama iha legumes, sereais maka hanaesan hare, legumes maka hanesan Fore Keli no Fore mungu, ninia abut serve para atu halo sinviosa atu bele habokur rai prosesa atu rai refere bele bokur fila fali.Tanba saida maka ita halo rotasaun de kultivu, tanba ita mos presiza proteina, fore keli bele produs ba susu be’en, tahu tempe, fore mungu, hanesan liu-liu ba inan isin rua sira oinsa maka bebe sira atu bele hetan saude ne’ebe maka diak.

1

Vice Ministro MAP Deolindo da Silva,koko hela ekipamentus Modernu hodi kuda Fore-Mungu. Fotografer/Rozer Lopez.Info/MAP

Nia informa, ida ne’e mos hanesan kadeia de valor ida a’as.Ezemplu iha super Merkadu nia presu kada kilo ne’e 80 centimos, nia presu a’as liu fali hare kulit, tanba ne’e maka kontinua halo nafatin rotasaun kultivu atu labele husik rai ne’e abandonadu entaun ita implementa fali metodu ida ne’e.

Deolindo akresenta, Irrigasaun ne’ebe maka iha hanesan iha mota karau ulun ida ne’e ninia tarjeitu ba to’os ou natar ne’e iha mill e trinta hektares, maibe agora foin maka elabora ou funsiona 400 hektares tanba kuda dala rua, ida uluk 200 hektares no agora 200 hektares, tanba ida ne’e mos hare ba ita nia Agrikultor sira nia kbi’it.Ba fore mungu ne’ebe maka atu kuda sei atinji to 254 hektares no fore keli 20 hektares ida ne’e maka sai hanesan tarjeitu ba maluk tekniku no Agrikultor sira ne’ebe maka agora dadauk implementa.

2

“Ami mos hala’o servisu diak hamutuk CLN Timor Global no kompania ida naran klotilda FU, sira ne’e maka sosa oinsa atu produs fali ba susu be’en no animal nia aihan atu bele habokur animal. Ami iha mos Diresaun Nasional ida atu bele buka kompradores sira atu bele mai sosa sasan refere.” Katak Vice MAP

Entretantu Estensionista Munisipiu Manufahi João Constancio Bonaparte hateten katak, Atividades ida ne’e kontribui atu bele haadia rai tanba ne’e maka ita kuda ona batar ou hare nia kontinuasaun ami kuda fali fore Mungu ou fore keli atu bele sai hanesan legume hodi bele hadia nafatin rai hirak ne’e.

“Ba kultivasaun fore mungu no fore keli ida ne’e ami uza mos ekipamentus modernu ne’ebe ho naran lesider no sapsider ami uza ekipamentus hirak ne’e atu bele redus osan ba selu ema no mos tempu. Tanba ekipamentus refere lalais liu. Ekipamantus hirak ne’e hetan apoiu husi Ajensia FAO rasik, tanba atividades ne’e mos ami implementa iha programa ida naran konservasaun Agrikultura. Oras ne’e dadauk ne’e dadauk iha aldeia hitu maka envolve iha atividades ida ne’e kuda fore mungu no Fore Keli ida ne’e.” tenik João (Tyfa)

Oct 10

MIRT Fo Treinamentu Planeamentu, Finansas No Aprovisionamentu Iha Ragiao I

1

Baucau- Ministry’s Institutional Reform And Transformation project (MIRT) fo treinamentu ba Diretor no chefe departementu Munisipiusira kona baFinansas no Aprovisionamentu atu bele ezekuta ou halao programa ne’ebe mak pleanedu ona iha parte Leste Regiao I ne’ebe mai husi Manatuto,Baucau,Viqueque no Lospalos, treinamentu ne’e hala’o iha edifisu MAP Baucau loron sexta-feira (06/10)

Tuir Secretario Geral MAP César Jose da Cruz hatete objetivu husi treinamentu ne’e atu fo kapasitasaun ba Diretor ne Chefe Departamentu sira hodi hare ba planu annual no oinsa ezekuta orsamentu, atu nune’e bele ezekuta orsamentu tuir planu no tenki kuidadu lolostuir ninia kategoria idak-idak. Tamba ne’e maka ita nia Ministeriu halao programa ida ne’e ho projetu MIRTne’ebe hetan apoiu husi Banku Mundial atu fo kapasitasaun ba ita nia funsionario sira liu-liu ba funsionario ne’ebe mak tur iha kargo chefia.

Nia hatutan treinamentu ne’e fo ba Diretor no Chefe Departamentu sira atu sira hatene hakerek sira nia planu anual,depois hare orsamentu sira ne’e atu tau hira no sira nia programa ne’e halo ba iha tinanida ou rua, depois sira hein osan programa sira ne’e, ida ne’e mak prinsipal ba siraatu sira mos bele kapasita sira nia a’an.

Aliende ne’e Diretur Nasional Politika Planeamentu,Monitorizasaun no Assuntus Juridikus Faustino T.G. da Silva haktuir katak MAP hetan apoiu ida husi projetu MIRT mak oinsa MAP atu halo transformasaun no reformasaun ba instutuisaun iha area Planeamentum no durante ne’e ita husu projetu ne’e nia apoiu hodi halo kapasitasaun ba Diretor municipio no chefe departementu iha nivel municipio.

22

“Treinamentu ne’e rasik nia objektivu atu kapasita ita nia tekniko no chefe departementu iha nivel municipiu atu koinhese diak liu ba iha planu, atu nune sira nia planu ne’ebe sira atu produs iha municipiu ne’e halo alinhamentu duni ho planu ne’ebe Ministeriu da Agrikultura produs iha nivel sentral hodi atinji ita nia meta ne’ebe ita hatur ona iha planu estrategikudezevolvimentu nasional 2011-2030, dehan Faustino

Offisial Tekniku Aprovisionamentu MAPArmando Guterres D.A.Mohin, esplika katak informasaun kona ba Aprovisionamentu halao iha Regiao Ine’ebe inkluiMunisipiu ha’at (4) mak hanesan Manatuto,Baucau,Viqueque no Lospalos. Iha treinamentu ne’e Diresaun Nasional Aprovisionamentu MAP sei hato’o informasaun baziku kona ba lalaok aprovisionamentu nianba departementu FinansasMunisipiu ne’e atu bele fo koinesementu klean kona ba prosesu ezekusaun orsamentu ne’ebe mak pleneadu ona iha kada Munisipiu.

Nia hatutan, aprovisionamentu hanesan nukleu ida ne’ebe atu responde planu asaun nian ne’ebe maka Munisipiu prepara ona tuir planu ne’ebe iha,ne’e duni husi Diresaun ida ne’e atu fo informasaun ba sira atu oinsa sira estabelese servisu aprovisionamentu iha kada Munisipiu ida-idak ho diak. ohin informasaun sira ne’e hanesan base line ou informasaun baziku kona ba sistema aprovisionamentu nian ba Ministeriu da Agrikultura liu-liu baMunisipiu 4 ne’e atu sira bele hatene kona ba ezekusaun orsamentu nia relasaun ho sistema aprovisionamentu ninian.

33

Regiao I Baucau,Fotografer/Elsio Jong.Info/MAP

Iha fatin hanesan Chefe Departamentu Pagamento DNAF MAP Antonio Araujo da Costa hateten katak, objektivu husi treinamentu ne’e atu hare kona ba prosedimentu ezekusaun orsamentu 2017 tuir dekretu lei numeru 13/2016 dia 29 de dezembru kona ba jestaun finanseiru ezekusaun orsamentu 2017 nian no treinamentu ohin ne’e foka liu ba finansas nian.

“Tamba ne’e husi parte finansas mai habelar deit kona ba dekretu Lei no no hare ne’ebe mak aprovado ona husi Ministériu Finansas nian atu nune iha municipiusira bele ezekuta orsamentu ne’e tuir dekretu Lei no check list ne’ebe mak iha atu nune labele lao ses husi ezekusaun orsamentu nian. agora seidauk iha lei foun ruma kona ba ezekusaun orsamentu,tamba lei ezekusaun orsamentu ne’e so bele aplika kada tinan, tuir dekretu lei ne’ebe mak fo sai husi ministeriu finansas ba tinan 2017 nian.” Tenik António

Entretantu Diretor MAP Munisipiu Viqueque Carlos Pinto hato’o agradese ba programa ne’e tamba bele fo hanoin fila fali mai ami kona ba Finansas no aprovisionamentu nian no treinamentu ne’ebe hala’o durante loron rua ne’e afeta tebes mai ami, tanba liu husi treinamentu ida ne’e atu fo hanoin hikas mai ami atu hadia ami nia sala, atu nune’e ami bele hadia no fo hanoin malu atu nune’e servisu hotu bele lao ho diak. (Elsio Jong).

Oct 09

PDHJ No KFP Halao Seminariu Boa Governasaun Ho MAP

IMG_1Dili- Provedoria Direitus Humanus da Justisa (PDHJ) no Komisaun Funsaun Publiku (KFP) hala’o seminariu ho Tema “Prevene no kombate korupsaun hodi promove Governasaun diak proteje Direitus Humanus iha servisu Administrasaun publiku nian“ seminariu ne’e hala’o iha loron Tersa (04/10), iha Salaun MAP Comoro Dili,

Prezidente KFP Faustino Cardoso Gomes, Provedor PDHJ Siveiro Pinto Baptista koalia konaba disiplina ou atitudes ba kada Fusionariu publiku sira atu nune’e bele iha Governasaun ida ne’ebe maka diak. Seminariu ne’e loke diretamente husi Secretariu Jeral MAP César Jose da Cruz no hetan partisipasaun Masimu husi Diretores Jeral no Diretor Nasional husi Ministeriu Agrikultura e Peskas (MAP).

Read the rest of this entry »

Oct 02

MAP Lansa Trator Unidade 12

eDili- Ministeriu Agrikultura e Peskas (MAP) lansa tan tratores unidade 12 ho marka Kubota 9540 ne’ebe maka manan husi kompania Timor oan ida ho naran Ponte Unipessoal Lda.

Tratores refere ofosialmente lansa husi Ministru Agrikultura e Peskas (MAP) Estanislau Aleixo da Silva akompanha mos husi lia nain balun no tratores refere hetan mos bensaun husi Nai lulik, Seremonia lansamentu ne’e hala’o iha loron Segunda feira (02/10) iha resinto MAP Comoro Dili.

Tuir Ministro Agrikultura e Peskas (MAP) Estansilau esplika katak,Tratores sira ne’e manan husi kompanha Timor oan naran Ponte Unipesoal Lda. sira mak manan konkursu hodi sosa tratores hirak ne’e, trator refere kada unidade ida ho folin 38 mil dolares Americano total orsamentu 500 mill dolares Americano.

Portanto tratores refere Ministeriu sosa mai diak tebes tanba marka KUBOTA hanesan trator sira ne’ebe maka ita nia Agrikultor sira uza bebeik ona, ita nia tratorista sira mos konhese ona, ne’e duni sira mos sei halo servisu ne’ebe maka diak liu tan.

“Trator hirak ne’e sei distribui atu konsentra iha irigasaun bo’ot ne’ebe ita

reahabilita tia ona hanesan Oebaba, Raibere, Bluto, Bebui, maibe trator sira ne’e sei la hela iha fatin ida, ami sei halo mobel bainhira municipiu ruma presiza ami lori trator sira ne’e sei ba halai ou fila sira nia to’os no natar. Para trator sira ne’e fo kobertura nasional para depois bele uza trator sira ne’e ho diak e uza tuir sira nia kapasidade maximu”hateten Estanislau.

Tratores refere sei fila rai ho gratuitamente maibe ikus mai mak sei hare, saida maka bele halo, para depois ne’e ho tempu ne’e bainhira situasaun diak oituan ona oinsa maka agrikultor bele fo kontribuisaun maibe ne’e laos agora.

Tuir mai ami mos sei tau tan orsamentu atu bele sosa tan tratore sira maibe laos ba trator bo’ot deit maibe sei sosa mos trator ki’ik. Tanba objetivu ita nia mak ne’e oinsa maka maximiza utilizasaun ba sistema irigasaun ne’ebe iha atu hodi aumenta produsaun bele hamenus dependensia ita nia rai ba importasaun aihan ninian.

Estanislau akresenta, Antes ne’e iha mos tratores 52 ne’ebe maka destribui ona, maibe agora avaria los ona labele uza, ami halo ona levantamentu hamutuk ho patriomoniu estado nian agora atu halo lelaun. Tanba trator sira ne’e balu at liu ona atu hadia mos la diak maibe trator rua (2) bele foti nia pesa bele tau iha ida bele hadia trator ida sai diak.

Entretantu Xefe Departementu Mecanizasaun MAP Severino Sousa Costa klarifika katak, tratores unidade 12 Ne’e kompanha barak mak mai kompete, maibe liu husi prosesu aprovizionamentu ministerio nian loke konkursu publiku, hot-hotu mai kompete iha ne’e. Ne’e duni iha kompanha barak mak mai, maibe iha 5 mak pasa ba prosesu Verifikasaun ba dokumentus, the best one the best two maibe kompanha ponte Lda. mak hanesan The Best One mak manan tender hodi fornese trator ne’e mai Ministeriu Agrikultura no Peska.

“Tratores refere ho kulidade ne’ebe maka diak tebes, marka KUBOTA no nia iha power ne’ebe maka bo’ot kompara ho tratores uluk ne’ebe maka destribui ona, tratores refere sei halo servisu movel sei la permanenete iha fatin ida”tenik Severino (Rozer & Tyfa)

 

 

 

 

Older posts «