Marcos da Cruz
Ministru Agrikultura, Pekuária, Peska no Florestas
Domingos da Conceição dos Santos
Sekretáriu Estadu Peskas
José Vieira de Araújo
Sekretáriu Estadu Pekuária
Fernandinho Vieira
Sekretáriu Estadu Florestas

Dirasaun Geral Pequaria e Veterinaria halo Socializasaun no koleta amostra Virus LSD,FMD no Brucelosis

Estrela inativaEstrela inativaEstrela inativaEstrela inativaEstrela inativa
 

Bobonaro - (04/06/23), MAP Liu husi Dirasaun Geral Pequaria e Veterinaria , Foti Medida realiza  atividades Sosializasaun,Halo Kontrola animal nomos coleta amostra husi animal nebe diskonfia infentada Virus LSD, FMD no Brucelosis iha Survey refere governu kada tinan hola ai-moruk nune’e bele atua ka halo prevensaun ba moras hirak ne’e  hodi nune’e bele suporta komunidade sira hasa’e sira nia produsaun.

Chefe Laboratotium Veterinaria Felix da Conceição iha nia intervensaun hateten Programa ida ne’e ita hanaran investigasaun moras animal, iha moras tolu mak sai hanesan  tarjeitu principal, primeiru mak hanesan. moras ibun, moras ain, liman kukun no nanál kanek. Segundu mak moras kulit iha kafuak-kafuak ne’ebé ita bolu LSD, moras rua ne’ebé mak temi ne’e seidauk ejiste iha Timor ,maibe moras ida ibun, ain-kukun ka bolu  FMD  dadauk ne’e komesa ejiste ona iha Indonesia. Moras LSD ka (kulit kafuak-kafuak) iha karau dadauk ne’e komesa sirkula ona iha Sumatra Indonesia 

Tamba ne’e iha Timor-Leste seidauk akontese,maibe  governu tenke iha seriedade no buka informasaun husi komunidade liu-liu ba hakiak na’in sira oinsá ita bele kollekta informasaun  liu husi amostra raan no halo teste. Maibe antes to’o iha prosesu ba moras rua ne’e ita halo ona diskusaun iha tinan rua nia laran ho Peskizador sira husi nasaun balun.

Iha fatin hanesan  Diretora Nasional Dirasaung Geral Pequaria e Veterinaria Joanita Jhon Iha nia intervensaun hateten atividade nee hetan apoio apoiu finansieru husi governu Australia mai Ministreriu Agricultura e Pescas, ho nia objetivu oinsa ita bele halo prevalensia ba moras BRUSELOSIS, FMD , LSD tamba moras sira ne'e hanesan moras  zonetiku ida, Katak moras refere bele hadaet ba ita ema, ho nune’e survey ba moras tolu ferere wainhira remata ita sei kobre total 18 sucos iha  municipio sira ne’ebe  mak besik liu ho fronteira Indonesia, tambe ne’e objeitivu husi Survey moras tolu refere o nia intensaun oinsa ita bele  prevene antes, maisque moras refere seidauk tama iha ita nian rain maibe ho prenvensaun ida ne’e ita bele hatene ona wainhira iha animal ruma hetan moras,exemplu iha futuru  posetivu medida saida mak Govenru liu husi Ministeriu Agricultura e peskas sei foti,  ita tenke halo kontrola moras ida ne’e liu husi programa vasinasaun ne’e ba longu prazu nian. maibe ita fiar katak moras ida ne’e sei la akontese iha ita nian rain.

komunidade Arminda nebe mak partisipa mos iha aktivida sosializasaun ida ne'e, hateteten ami atu suzere no husu liu-liu mak oinsa bele  atende ami nia animal sira ne’ebe  mak hetan moras, ohin loron ekipa husi nasional mai to’o ona iha ami nia Distristu Suco Aldeia hodi fahe Informsaun, ami simu sira ne’e ho laran luak, ami agradese tebes maisque moras ne’ebe mak daet iha karau nia isin ne’e  sedauk akontese iha ami nia rai, maibe informasaun sira ne’e bele ajuda ona ami, dalaruma akontese problema moras ba karau sira mak hanesan matan ben ho abortus ami mos la hatene nee moras saida tamba ne’e hasai tok ran ba mak ita bele hatene  kona ba moras refere haktuir komunidade nee.

 

 

 

Parseiru ho

© 2023 Ministeriu Agrikultura no Peskas. All Rights Reserved. Designed by IT MAP

Search

Login