«

»

Oct 02

MAP Lansa Trator Unidade 12

eDili- Ministeriu Agrikultura e Peskas (MAP) lansa tan tratores unidade 12 ho marka Kubota 9540 ne’ebe maka manan husi kompania Timor oan ida ho naran Ponte Unipessoal Lda.

Tratores refere ofosialmente lansa husi Ministru Agrikultura e Peskas (MAP) Estanislau Aleixo da Silva akompanha mos husi lia nain balun no tratores refere hetan mos bensaun husi Nai lulik, Seremonia lansamentu ne’e hala’o iha loron Segunda feira (02/10) iha resinto MAP Comoro Dili.

Tuir Ministro Agrikultura e Peskas (MAP) Estansilau esplika katak,Tratores sira ne’e manan husi kompanha Timor oan naran Ponte Unipesoal Lda. sira mak manan konkursu hodi sosa tratores hirak ne’e, trator refere kada unidade ida ho folin 38 mil dolares Americano total orsamentu 500 mill dolares Americano.

Portanto tratores refere Ministeriu sosa mai diak tebes tanba marka KUBOTA hanesan trator sira ne’ebe maka ita nia Agrikultor sira uza bebeik ona, ita nia tratorista sira mos konhese ona, ne’e duni sira mos sei halo servisu ne’ebe maka diak liu tan.

“Trator hirak ne’e sei distribui atu konsentra iha irigasaun bo’ot ne’ebe ita

reahabilita tia ona hanesan Oebaba, Raibere, Bluto, Bebui, maibe trator sira ne’e sei la hela iha fatin ida, ami sei halo mobel bainhira municipiu ruma presiza ami lori trator sira ne’e sei ba halai ou fila sira nia to’os no natar. Para trator sira ne’e fo kobertura nasional para depois bele uza trator sira ne’e ho diak e uza tuir sira nia kapasidade maximu”hateten Estanislau.

Tratores refere sei fila rai ho gratuitamente maibe ikus mai mak sei hare, saida maka bele halo, para depois ne’e ho tempu ne’e bainhira situasaun diak oituan ona oinsa maka agrikultor bele fo kontribuisaun maibe ne’e laos agora.

Tuir mai ami mos sei tau tan orsamentu atu bele sosa tan tratore sira maibe laos ba trator bo’ot deit maibe sei sosa mos trator ki’ik. Tanba objetivu ita nia mak ne’e oinsa maka maximiza utilizasaun ba sistema irigasaun ne’ebe iha atu hodi aumenta produsaun bele hamenus dependensia ita nia rai ba importasaun aihan ninian.

Estanislau akresenta, Antes ne’e iha mos tratores 52 ne’ebe maka destribui ona, maibe agora avaria los ona labele uza, ami halo ona levantamentu hamutuk ho patriomoniu estado nian agora atu halo lelaun. Tanba trator sira ne’e balu at liu ona atu hadia mos la diak maibe trator rua (2) bele foti nia pesa bele tau iha ida bele hadia trator ida sai diak.

Entretantu Xefe Departementu Mecanizasaun MAP Severino Sousa Costa klarifika katak, tratores unidade 12 Ne’e kompanha barak mak mai kompete, maibe liu husi prosesu aprovizionamentu ministerio nian loke konkursu publiku, hot-hotu mai kompete iha ne’e. Ne’e duni iha kompanha barak mak mai, maibe iha 5 mak pasa ba prosesu Verifikasaun ba dokumentus, the best one the best two maibe kompanha ponte Lda. mak hanesan The Best One mak manan tender hodi fornese trator ne’e mai Ministeriu Agrikultura no Peska.

“Tratores refere ho kulidade ne’ebe maka diak tebes, marka KUBOTA no nia iha power ne’ebe maka bo’ot kompara ho tratores uluk ne’ebe maka destribui ona, tratores refere sei halo servisu movel sei la permanenete iha fatin ida”tenik Severino (Rozer & Tyfa)