«

»

Jul 03

Joven 30 Remata Formasaun Agrikultura Iha Israel

Reporter: Tyfa & Elsio

Hau kontenti tebes tanba joven tolunulu ne’ebe ba tuir formasaun iha Israel, sira fila ho kondisaun ne’ebe diak, sira mos oinsa aprende  disisplina servisu, hetan esperiensia foun konaba servisu agrikultura liu-liu iha area hortikultura . Esplika   Ministru Agrikultura e Peskas, Estanislau Alexo da Silva foin lalais ne’e iha Salaun MAP Comoro.ISR1

“Grupu ida ne’e segundu grupu no sira fila mai sira rasik organiza sira nia a’an iha grupu hafoin MAP fo apoiu hodi sira hala’o sira nia atividades iha area Agrikultura, Husi primeiru grupu ne’ebe maka fila mai sira nia atividades diak tebes iha terenu, ami mos halo akompanhamentu, sira balun hare konaba modo no iha mos setór privadu hare mos konaba negosiasaun ne’ebe maka tama iha ita nia rai depois sira mos hetan apoiu ituan husi Ministeriu, tanba Ministeriu mos iha fundus, hodi apoiu ba grupu Agrikultor sira ”tenik Estanislau.ISR2

Iha fatin hanesan Koordenador ekipa Segundu Grupu ba Israel Vitor da Costa Ximenes Gama akresenta katak, Buat ne’ebe sira aprende halai liu ba iha area hortikultura nian hahu husi prepara rai, oinsa maka atu halo green house hodi  kuda,  kontrola peste no fo fertilizasaun to’o prosesu koileta.

“Husi prosesu koileita too iha paking house no oinsa maka ami halo selesaun ba aifuan ne’ebe maka merese duni atu Esporta ba rai liur no ida ne’ebe maka ba merkadu lokal iha Israel rasik, no oinsa maka atu tau ninia presu sira ne’e. Aleinde ne’e iha mos programa bo’ot ne’ebe ami aprende iha ne’eba maka hanesan Israel rai ne’ebe maka dezertu iha agrikultura ne’ebe maka iha 6% de’it maibe sira nia produsaun 60% bele esporta ba rai liur, tanba ne’e maka sira nia marketing Internasional ne’e diak tebes ida ne’e maka Pontus importante durante ne’e ami aprende iha ne’eba” tenik Vitor.ISR3

Difikuldade ne’ebe ami hasoru maka hanesan konaba klima tanba temperatura manas sae to’o 45oc no tun to 43oc, no mos konaba adaptasaun ba ambiente, tanba ita iha Asean no ita nia adaptasaun ho sira Europa la hanesan, kuandu ami to’o fofoun iha ne’eba sira fo tempu semana ida ba ami atu halo adaptasaun iha ne’eba konaba sira nia prosesu servisu tanba sira hakarak buat hotu tenki lalais, ida ne’e maka sai hanesan difikuldade ba ami durante ami iha ne’eba.

Tuir planu sei haruka tan Jovem 50  iha fulan Agosto tinan ida ne’e nia laran maibe antes ba tenki tuir kriteria ne’ebe mak estabelesidu ona no fo oportunidade liu ba estudante sira ne’ebe mak akaba sira nia eskola iha eskola tekniku Agrikola  hanesan Natarbora, Maliana Fuiloro no   niversidade Nasional Timor Lorosa’e.