«

»

Jun 19

Grupu Country Humanitaria realiza encontro ho Parseiro Dezenvolvimentu

Reporter: Tyfa & Celcia

Dili-Ministeriu Agrikultura no Peskas (MAP) liu husi Diresaun Nasional Seguransa Alimentar no Kooperasaun hala’o reuniaun ho Parseiru Dezenvolvimentu sira hodi koalia konaba asesmentu dadus ne’ebe maka hala’o hela iha Munisipiu hitu (7), reuniaun ne’e hala’o iha loron Kuinta (08/06) iha Salaun MAP Comoro Dili.

Xefe Seguransa Alimentar Rofinho Soares hateten iha nia entrevista katak, Reuniaun ida ne’e atu konvoka parseiru dezenvovimentu sira hamutuk ho Ministeriu da Agrikultura e Pescas (MAP), nebe agora dadauk halo hela asesmentu ida konaba impaktu El-ninu nian.

Nia esplika, agora dadauk ekipa tekniku sira tun ona iha terenu iha Munisipiu sira halo hela asesmentu rekolla dadus iha ne’eba, maibe parte Ministeriu hakarak konvoka nafatin reuniaun atu tekniku sira ne’ebe maka tun iha terenu refere bele update informasaun ne’ebe maka agora dadauk sira infrenta iha munisipiu refere.

“Oinsa mos kondisaun rekolla dadus no oinsa maka atu bele haruka mai iha Nasional, ida ne’e maka konvoka reuniaun ida ne’e ho parseiru dezenvolvimentu hotu, liu-liu ba iha grupu country humanitaria ninian atu bele update progresu servisu sira ne’e ba iha Ministeriu Agrikultura e Peskas” .

Nia salienta tan asesmentu ida ne’e ita hala’o iha Munisipiu hitu maka hanesan: Baucau, Lautem, Manufahi, Bobonaro inklui mos região Oe-Cusse, ita mos iha limitasaun rekursu, entaun ita servisu hamutuk ho parseiru ou Ajensia sira ne’ebe maka servisu iha seitor agrikultura nian, atu bele halo reuniaun no koordenasaun diak ho sira atu bele servisu hamutuk ho ita nia extensionista sira iha suku no aldeia sira ne’ebe maka agora dadauk iha.

Nia akresenta, Tekniku refere mai husi Ministeriu no balu mos mai husi ajensia sira rasik, tekniku sira balu mos mai husi agrikultor sira, ofisial seguransa alimentar no mos extensionista sira iha Suku, tekniku sira husi parseiru dezenvolvimentu ne’e maka atu bele reforsa tan asesmentu ne’ebe maka halo.

Iha fatin hanesan reprezentante husi WFP Anastasio Soriano apresia tebes ho reuniaun ne’e tanba bele koalia konana El-niño no halo mos asesmentu iha Munisipiu sira, enkontru ne’e mos atu fo informsaun ba malu konaba saida de’it maka akontese iha terenu nune’e mos atu bele hatene dadus ne’ebe maka iha.

“Hau hanoin sorumutu ida ne’e importante tebes tanba atu bele fo hanoin ba malu konaba asesmentu ida ne’e atu bele hetan rezultadu ida ne’ebe maka diak, karik rezultadu la diak mos ami parseiru dezenvovimentu husi MAP atu bele responde lalais ba ema sira ne’ebe mak afeta ba iha kauza El-ninu nian” tenik Anastacio.

Parseiru dezenvolvimentu sira ne’ebe involve mak hanesan WFP, Oxfam, Care Internasional, CRS, Word Vision, UNDP no CVTL.