«

»

Apr 21

Elnino no La-nina sai assuntu inportante iha diskusaun nebe lidera husi Ministeriu Agrikultura e Pescas

 Reporter:Tyfa, Celcia Sonia

Dili-Diresaun Nasional Seguransa Alimentar e Cooperasaun(DNSA) Hala’o enkontru ho parseiru sira husi Ministeriu balun inklui mos Organizasaun Noun Govermental (ONG) Internasional hodi koalia konaba Elninu ne’ebe maka durante ne’e akontese iha ita nia rai no mos sei akontese tui mai, Enkontru ne’e hala’o iha loron Tersa (18/04) iha Salaun MAP Comoro.

Diretor Nasional Seguransa Alimentar no Koperasaun Justino dos Santos Silva hateten iha nia entrevista katak, objetivu husi enkontru ne’e liga ba enkontru ne’ebe realiza ona iha loron 15 de Marco nebe hola fatin iha Kaikoli konaba impaktu elnino ne’ebe akontese no sei akontese iha ita nia rai.

“Liu-liu ba Elnino La-nina, rekomendasaun ne’ebe foti iha enkontru ne’e iha pontu ha’at maka sai importante tebes, ida ne’e mak agora diskuti ho parseiru husi Ministeriu sira, no bele fo apoiu”tenik Justino”.

Nia hatutan, Ministeriu Agrikultura nu’udar lider ba iha KONSANTIL hodi bele hala’o aktividade ne’ebe mak liga ba problema Elnino La-nina ne’ebe mak sei akontese mai iha tinan oin.

Justino relata, Pontu ha’at ne’ebe ohin deskuti maka hanesan, oinsa mak ita atu infrenta problema ne’ebe mak agora liga ba Elnino no La-nina, depois saida mak Nasaun Asia bele apoiu mai iha Ministeriu. Saida mak agora akontese dadauk ita hare iha kampu, no saida mak ita atu halo ba problema ne’ebe mak agora mosu.

 

Nia hateten,Politika ne’ebe iha mak ida ne’e, atu diskuti oinsa kada ajensia, ministeriu, no organizasaun hotu sira nia hanoin oinsa fo tulun ba iha agrikultor sira.

Enkontru ne’e loke diretamente husi Secretariu Jeral MAP Cesar da Cruz hetan mos partisipasaun husi parseiru sira maka hanesan: Kruz Vermelha Timor-Leste, FAO, UNDP, AUSAID AMERICA, no Ministeriu Saude.