«

»

Apr 21

FAO ho MAP Realiza Workshop Kona Ba Revizaun Politika Setór Agrikultura

Reporter:Tyfa, Celcia, Sonia

IMG_3307Dili-Ministeriu Agrikultura e Peskas serbisu hamutuk ho Organizasaun Noun Governamental FAO, realiza workshop konaba revizaun ba politika dezenvovimentu setór Agrikultura.

Workshop ne’e hala’o iha Kinta (06/04) iha Salaun MAP Comoro.

Secretariu Jeral MAP, César José da Cruz iha nia deskursu katak, presiza halo esforsu makas liu atu dezenvolve setór ne’ebe kontribui ba kresimentu ekonomia Nasional ninian no liu-liu iha Ekonomia rural.

“Ita nia papel importante liu maka atu kontribui hodi halakon kiak no hamlaha iha ita nia rai doben ida ne’e, konsidera objetivu bo’ot ida ne’e maka Governu liu husi politika foun ida ne’ebe bele koresponde ho nesesidade prioridade no interese ne’ebe maka ita iha dadauk”tenik Cesar.

Nia hatutan, FAO fo asistensia tekniku hodi halo revizaun ba ita nia politika ne’e no hafoin iha fulan balu nia laran FAO rasik responde ona hodi aprova fundus balun liu husi programa koperasaun tekniku entre husi Ministeriu ho FAO.

 

Iha fatin hanesan Vice Ministru Agrikultura e Pescas, Marcos da Cruz hatutan tan, Politika dezenvolvimentu setor Agrikultura nian ne’ebe ita hamutuk halo ona iha tempu hirak liu ba, no ita presiza hare fali katak iha parte balu husi politika ne’e presiza kontinua hadia no aumenta atu nune’e iha politika ida ne’ebe apropriadu lolos ba ita nia rain.

“Ita hanesan Nasaun ki’ik ida ne’ebe foin moris foin ukun an ne’e duni ita tenke defini politiku desenvolvimentu setór agrikultura, pescas, floresta no pekuaria ida ne’ebe di’ak tamba iha ona planu estratejiku desenvolvimentu Nasional ne’ebe ita halo iha tinan 2011 to’o 2030 ne’e ita presiza halo desenvolvimentu Agrikultura sustentavel ida ne’ebe orienta ba merkadu Sustentavel” katak Marcos.

Desenvolvimentu setór Agrikultura atu kompete iha merkadu, ne’e ita tenke iha produtus ne’ebe kompetetivu duni katak ita laos presiza de’it aumenta ninia kuantidade maibé ita mos tenke iha produtu ida ne’ebe kualidade diak liu nasaun seluk.

Workshop ne’e nu’udar pasu inisiu ida husi prosesu ba revizaun politika bo’ot ne’ebe maka iha.