«

»

Apr 03

DIRESAUN JERAL PEKUARIA NO VETRNARIO HALA’O ENKONTRU HARMONIZA SERVISU HO PARSEIRU DEZENVOLVIMENTU

Tyfa, Aluz

P1060020

Dili- Ministeriu Agrikultura no Peskas liu husi diresaun jeral Pecuaria no Veterenaria hala’o enkontru hamutuk ho parseiru dezenvovimentu sira apresenta rezultadu atividade kada fulan tolu no Harmoniza sevisu paseiru no MAP iha kampo, iha loron kinta-feira ….iha salaun MAP Comoro.

Diretor Jeral Pecuaria no Veterenario Antoninho do karmo iha nia intrevista hateten katak, enkontru konaba harmoniza servisu parseiru dezenvolvimentu no update konaba kondisaun no desafius saida mak sira hasoru iha kampu neduni prejensa parseirus dezenvolvimentu sira atu bele kontribui no bele ajuda rezolve dezasafius sira ne’e.

Diresaun jeral Pekuaria e Veterinaria liu husi pekuaria halo investimentu signifika katak ita laos ona halo projeitu pilotu maibe ne’e tama ona ba investimentu iha area pekuaria.

Iha investimentu ne’e ita hanoin katak pastajem animal iha Timor Leste seidauk sufisiente tanba foin iha Munisipiu hitu de’it no tuir mos kapasidade orsamentu ne’ebe maka ita iha.

MAP mos seidauk bele aranja ba fatin bar-barak, maibe investimentu ne’e lao ona, lao ho sistema ida bolu ho naran ekilibriu, husi hahan animal nian ne’ebe mak ita prepara, ita mos sei fo treinu ba agrikultor sira atu bele hatene uza hahan animal.

Treinamentu ne’e mos oinsa mak bele Halo luhan ba animal sira, oinsa atu fo han animal sira depois iha bailoro naruk animal sira hahan la iha bele uza ona residu agrikola no ami mos hanorin konaba silajen atu bele konserva hahan animal nian.

“ ita mos sei investe iha area Matadoru liu-liu matadoru Nasional Tibar no hadia sistema matadouro aumenta mos rekursus” . teknik Antoninho do Karmo

Politika Ministeriu nian dala barak mos enkoraja joven sira atu bele sai parte ida husi Dezenvolvimentu Agrikultura integradu ne’ebe ita implementa ona iha munisipiu sira.

Nia mos hatutan liu katak, Ita mos iha hanoin atu halo estabelese Matadoru iha nivel Munisipiu tanba ita hanoin katak se Matadoru ne’e la desentraliza entaun sei gasta kustu barak liu husi lori animal mai husi munisipiu ne’ebe dok ba iha matadoru Tibar tanba ne’e Matadoru ne’e tenki desentraliza atu bele hakbesik Matadoru ho produsaun ne’e depois keta iha moras ruma karik bele iha kontajioja ne’e bele diminui.

Maibe ami sei iha difikuldade konaba orsamentu, tanba ne’e maka ami ohin hatete konaba dekretu lei konaba matadoru ne’e iha tiha ona iha V Governu Konstitusional maibe atu implementa ida ne’e presiza ita iha infra-estrutura, infra-estrutura ne’e maka to’o ohin loron orsamentu ne’e la dauk iha entaun ne’e maka ami aprezenta iha enkonteu ida ne’e se karik iha parseiru sira bele iha interese atu bele halo investimentu ba ida ne’e.