«

»

Apr 03

Diretór Munisipiu no Diretór Rejiaun Ministerio da Agrikultura halo evaluasaun hodi ezekuta planu tuir lei orsamentu aprovadu

Reporter: Tyfa/Rozer

Dili – Ministériu Agrikultura no Peskas hala’o enkontru hamutuk ho Diretór Munisipiu no Diretór Rejiaun hodi koalia konaba oinsa servisu iha munisipiu lao diak liu tan hodi ezekuta planu orsamentu tuir lei ne’ebe aprovadu tiha ona, enkontru ne’e hala’o iha loron kuarta (8/03/2017) iha salaun MAP Comoro.

Vice Ministru Agrikultura e Peskas Marcos da Cruz hateten katak, enkontru ne’e atu koalia ho Diretór rejiaun tolu ho mos Diretór Munisipiu sira hodi koalia konaba oinsa maka hala’o serbisu diak liu no bele ezekuta planu orsamentu ho planu atividade sira ne’ebé maka aprovadu ona iha tinan ida ne’e.

Marcos da Cruz sublinha, ita mos hakarak desentraliza serbisu sira iha Munisipiu atu sira bele serbisu ho diak, husi Nasional presiza ajuda sira atu sira mos bele ezekuta orsamentu ne’ebe maka iha tuir Dekretu Lei ne’ebe maka aprovadu.

Iha enkontru ne’e koalia mos kona ba servisu iha munisipiu ka rejiuan atu lao diak liu tan, diretór munisipiu sira mos preokupa makas konaba funcionariu balun ne’ebe mak seidauk simu salariu. Informa Marcos da Cruz.

Iha fatin hanesan, Hatan ba preokupasaun salariu funsinariu ne’ebe mak simu salariu, Diretór Rekursus Humanus Pedro Barreto, rekoñese katak salariu ba Staff permanente sira la iha problema, maibe ba Staff kontratadu sira seidauk simu salariu tanba presiza halo renovasaun ba kontratu.

Pedro Barreto realsa katak, sira atraza duni simu salariu tanba tinan tinan tenki halo renovasaun ba kontratu no sira nia kontratu ami prepara iha fulan Janeiru to’o Fevereiru.

Enkontru ne’e partsipa Vice ministru MAP, diretór munisipiu, diretór rejiaun inklui funsionariu MAP balun.