«

»

Aug 05

Enkontru konaba Finaliza Elaboração Orsamento MAP 2016

Ministru halao ekontru ho diretor MAP 5082015Iha sorumutu  ne’e fokaliu ba Planu AAP 2016  no atu  identifika orsamento mai programa ne’ebé la kobre  iha proposta orsamentu 2016 nune’e bele  justifika iha Comite Revisaun Orsamentu (CRO) atu bele hetan financiamentu, nomos atu apresenta ba praseiru sira karik parseiro sira bele apoiu. (Kuarta-feira, 6/8/2015.  Salaun MAP)