Category Archive: Uncategorized

Apr 30

AKTIVIDADES SERVISO QUARENTENA NEB’E MAK INSPECTOR SIRA HALO IHA PORTO DILI

Direcção Nacional de Quarentena e Bio-Segurança (DNQB), hanesan Direcção Nacional ida nebe’e hamahan an iha Ministerio Agricultura e Pescas nia okos. DNQB nee funda atu hodi halao ninia knar atu nune’e bele proteje nasaun Timor Leste husi moras exotika ba animal, plantas no ikan nebe mai ka tama husi nasaun seluk liu-liu nasaun nebe endemika ho moras exotika sira liu husi inspesaun ba sasan agrikultura mak hanesan: animal no nia produtos, plantas no nia produtos, ikan no nia produtos. DNQB, nia serviso mak iha area hotu-hotu nebe sai hanesan odamatan internasional ba pasageiros hotu nebe tama mai ka sai husi ita nia nasaun Timor Leste, hanesan iha area fronteira Suai-Salele, mota masin; Oeccuse-Sakato, Oesilo, Pante Makasar, Citrana no nitibe; Maliana- Batu Gade no Tunu Bibi; Porto Dili, Aeroporto no Correios Dili.
Iha posto entrada porto inspector sira halao nia aktividades serviso iha oin rua mak hanesan inspeksaun ba roo ahi no inspesaun ba cargo nebe mak importa husi nasaun seluk mai iha Timor Leste.Tuir inspector ida husi porto katak ro’o nebe’e atu atraka iha porto Dili sira sei simu aviso chegada do navio husi agency ro’o nian. Wainhira ro’o atraka ona iha porto inspector karantena sei halao inspeksaun ba ro’o ne’e hamutuk ho instansi seluk-seluk mak hanesan: Agency, Alfandegas, Port Authority, Polisia Imigrasi no Maritima.
Inspesaun nebe inspector halo mak dokumentos ro’o nian hanesan: derat sertifikat, buku kasehatan karantina nian ou quarantine clearence, Maritime declaration of health no halo inspecsaun iha area dapur laran, papan penghalang tikus no fatin lixu nian durante ro’o sei atraka iha porto Dili, inspector karantina mos sei kontrolo nafatin to’o ro’o ne’e sai fali ba fatin seluk. Wanhira ro nain (kapitaun) hakarak atu hatun foer ka sasan karantina kapitaun sei fo informasaun ba inspector hodi bele fo lisensa tuir lei karantina haruka. Tamba sasan foer ou lixu sira nee bele lori bakteria, virus ka moras mai iha ita nia nasaun nebe bele fo impaktu ou estraga ba ita nia nasaun liu-liu komunidade, ai horis ka animal sira iha rai laran.
Iha parte seluk quarentena porto halo destroisaun ba lixu ro’o militar Amerikano nebe mak mai halo aktividade komunitaria iha ita nia nasaun ne,be hetan lisensa husi inspector hodi bele ba halo destroisaun iha lixu fatin Tibar, aksaun ida ne’e inspector sira foti bazea ba akordusaun servisu entre nasaun Timor Leste no Amerika nune’e mos iha despacho husi Director Nasional Quarentena nebe bele fo autorizasaun hodi destroi lixu ka foer iha Timor Leste.

Serviso inspector laos inspesaun ba roo ahi saida deit mak atraka iha porto, maibe sira mos halao inspeksaun ba cargo ou kontentor malirin ho produtos agricultura nebe importa husi rai liur liu-liu ba plantas no nia produtos, ikan ka nia produtos no Animal no nia produtos i sira halao inspeksaun tuir dokumentos ka manifest nebe mak aprova ona iha karantina. maibe bainhira hetan sasan ruma nebe latuir lista laran mak inspetor sira sei foti desizaun tuir medidas ka aksaun nebe karantena iha. Diresaun Nasional Quarentena e Bioseguranca (DNQB) liu husi Departemento Animais iha loron 04/07/2011 halao inspesaun iha kompania Kmanek Supermarket sasan nebe mak mai ho numero kontentor CRXU 5262070 iha kontetor laran sasan kahur. Sasan karantena nebe’e iha mak hanesan na’an karau husi nasaun Australia no Nova Zelandia, na’an manu mai husi Brasil no iha mos produto plantas nebe’e prosesu ona, i mos sasan seluk tan nebe’e laos partensia ba sasan karantena. Produtos refere inspeksaun husi Inspector porto. Durante ne’e inspeksaun ne’e hare’e secara fisik deit, tuir inspektor Sr. Olivio katak sira halo inspeksaun hare’e liu ba dokumen ou sertifikat mai husi nasaun eksportador, label sasan, kuantidade, kondisaun produtos i mos nasaun origin ba produtos ne’e.

Apr 30

METODU EXTENSAUN HO AGRIKULTURA IHA TIMOR-LESTE

Metodu extensaun inportante ba Dezemvolvementu seutor agricultura iha Timor-Leste. Dezemvolve seutor ne’ebé deit tenke uja metodu, e metodu hanesan save ba dezemvolvementu . Timor Leste hanesan nasaun ne’ebé foin independencia sei hasoru problema konaba dezemvolvementu iha seutor agricultura, wain hira atu hadia sistema agricultura iha Timor ne’ebé sei adopta sistema tradisional e mentalidade agricultor ne’eb’e seidauk hetan mudanca konaba adopta sistema inovasaun ne’ebé loron-loron iha mudifikasaun ne’eduni persiza mós agricultor ninia kontribusaun maka’as hodi nune’e bele akompañia prosesu dezemvolmentu inovasaun iha seutor agrikultura. Wain hira ita koalia atu dezemvolve agrikultura iha Timor ita mós tenke koalia konaba metodu extensaun tamba liu hosi metodu extensaun maka agricultor bele hetan inovasaun foun e liu husi metodu ne’ebé bele muda mentalidade agrikultor husi treinamentu oi-oin.

Diresaun Nasional Apoiu ou Dezemvolvemento Communitaria Agricola (DNADCA) planu ona konaba estrategia politika extensaun ba future, ida ne,e hatudu katak Diresaun ne’ebé foin hari iha tinan hirak liu ba ho ninia kapasitasaun ne’ebe limitadu maibé halo ona ninia kontribusaun ba iha agrikultura iha nasaun foun ida ne,e. Liu husi estrategia politika estensaun ita bele hadia sistema agrikultura ne’ebé sei adopta tradisionais bele muda liu husi planu ne’ebé iha, tamba atu muda sistema ida sei liu husi prosesu ne’ebé naruk no han tempo. Planu estrategia bele resolve agrikultor ninia problema ba oin liu hosi estrategia ne’ebé planea ona. Ita mós halo ona planea estrategia hakarak resolve agrikultor ninia problema no hasa’e produsaun aihan, maibe ita seidauk fo prioridade ba iha Centru da treinamentu (Study Center), ba agrikultor sira ne’ebé ho ninia kapasitasaun ne’ebé bo’ot ho ninia komuditi ne’ebé kompletu. Centru da treinamentu hanesan fatin atu resolve agrikultor ninia problema ne’eduni importante tebes ba iha dezemvolmentu iha seutor agrikultura. Centru mós hanesan fatin agrikultor estuda e halo pratika (learning by doing), remata estuda e halo pratika iha Centru da treinamentu agrikultor bele fila ba iha ninia to’os hodi pratika buat ne’ebé sira hetan durante iha treinamentu e estensionista somente halo monitorizasaun konaba atividade agrikultor, e lapersiza ona atu hanorin. Oportunidade ne,e hau hakarak foti example Centru treinamentu nasaun Thailandia ninia hanesan tuir mai:

Skema iha leten hatudu katak funsaun Centru da treinamentu importante tebes ba iha dezemvolvementu iha seutor agrikultura. Centru hanesan uma fukun ba agrikultor atu desolve sira ninia problema e hanesan fatin hetan matenek no esperiencia ne’ebé sira persiza durante halo atividade iha to’os ho natar e Centru mós hamusu inovasaun teknolojia foun liu hosi pesqisa ida ke klean, husi centru ba iha oficiais hodi halo aprosimasaun/hakbesik-an ba iha inovasaun ne’ebé pesqisador hetan hodi fo imformasaun ba iha komunidade hodi rona, hare inovasaun teknolojia mak mai husi centru da treinamentu e depois mak agrikultor sei implementa no oficiais sei akompaiña agrikultor durante implementa inovasaun refere. Iha sira ninia atividade nudar ema agrikultor, e tuir modelu ne’ebé agrikultor iha ona. Inovasaun teknolojia ne’ebé agrikultor implementasaun iha sira ninia atividade maka hetan ona susesu e inovasaun refere sei fila hikas ba iha centru da treinamentu hodi fahe ba iha komunidade tomak ne’ebé persiza inovasaun. Liu husi centru da treinamentu ita mós tenke halo relasaun diak ba komunidade nune’e komunidade bele partisipa iha centru da treinamentu.

Image

Apoui Fundu Desemvolvimentu Komunitaria Agricola

Mekanismu Hodi Hetan Apoui Fundu Desemvolvimentu Komunitaria Agricola (FDCA)

Departamento Fundos Dezenvolvimentu Comunitaria (FDCA) esplika konaba oinsa atu hetan apoio ekipamentus husi (FDCA) Iha mekanismu rua, primeiro mak prepara husi Ministerio para atu bele ezekuta fundo dezenvolvimento komunitario Agricola no Segundo ba benifisario sira, povu agriultor sira nebe hakarak hetan apoio tenki iha sira nia grupo no hetan aprovasaun husi lideransa lotal no mos tenki husi estensionista sira .

Xefe Departamentu FDCA Sr. Mariano Malik, iha nia servisu fatin esplika, Ministerio fo apoio ba povu agrikultor sira liu husi mekanismu nebe klaru no mekanismu ne’e liu husi debate hamutuk ho director sira, atu ezekuta fundo ida ne’e. Sekarik iha indikasaun ruma hateten katak fundo ne’e fo ba familia deit ne’e tenki iha evidensia ka faktu ruma hatudu para ita bele concoriza hamutuk se karik buat ne’e los duni ka lae, tamba Ministerio mak deside tuir proposta ne’ebe analiza. Ministerio fo apoiu liu husi gropu tuir mekanismu ne’ebe regula, tenke aprovadu husi Xefe Suku no Xefe Aldeia no mos tekniku ekstensionista ne’ebe serviso iha area rural. Ministerio servi ba komunidade tomak ne’ebe mak presija tulun husi.

Mariano Malik salienta katak Iha 2006 fundo ida ne’e nakloke ba ema hotu atu hatama proposta mai husi kada Suku, ikus mai iha 2007 mekanismu ida ne’e muda fali ba grupo ne’ebe mak organizado laos ba grupo ne’ebe la preparadu tan ne’e mak iha 2006 Ministerio halo tenderizasaun traktores , mesin giling, mesin rontok, atu distribui ba komunidade tuir nesidade sira nian..

Iha tinan 2008 husi diresaun mekanizasaun fundo nian fornese nafatin apoio maibe nia prioporiade mak la hanesan katak proposta sira ne’e atende tuir prioridade ne’ebe mak ministerio halo ona.

Nune mos, Iha 2009 Iha tinan 2009 diresaun ne’e mos fo apoio ba komunidade agriultor sira ne’ebe servisu iha area rural, hanesan fo apoiu makina kafe, estabelese centro prosesaun kafe, sosa fini, no apoio karau ba komunidade sira, no ne’e mak mekanismu ne’ebe diferenti entre tinan 2006 no 2007. iha Tinan 2009 Ministerio Agrikultura liu husi Fundus Dezemvolvementu Komunitaria Agrikola (FDCA) aloka orsamentu rihun atus rua dollar amerikanu (U$. 200.000) apoia ba pekuaria atu sosa animal hanesan karau, fahi, no manu atu fahe ba komunidade ne’ebe hatama tiha ona proposta. Tuir lista ne’ebe iha maizumenus grupu ne’en nulu resin ida (61) husi benefisiariu pekuaria nian. Agora dadaun distribuisaun ne’e halo hela ba grupu agrikultores ne’ebe mak presija hakiak animal. Mekanismu hakiak animal ne’e sei halo revolve ba komunidade seluk ne’ebe presija hakiak animal bainhira sira ne’e hetan ona oan.

 

Iha tinan 2009 FDCA fo ona apoio ba grupo benifisario 141 ne’ebe hala’o aktividade Hortikultura, Aquikultura no plantas Industria. Apoiu ne’e mos distribui ona makina dulas kafe, dulas batar no makina dulas nu ba iha parte Plantas Industriais total grupo atus ida ha’at nulu resin ida (141) ho total benifisiario sira total 1514.

Entretanto iha 2010 nia laran iha mos diferenti ezekusaun, tamba iha tinan 2009 fo tiha ona apoio ba komunidade sira ne’ebe kuda modo no hala’o atividade seluk seluk tan iha area rural. Maibe agora dadaun sei fo prioridade ba komunidade sira ne’ebe hela iha area rural. Apoiu sira mak hanesan makina dulas kafe, estabelese fatin prosesamento kafe, makina dulas batar, aisuak, no katana para bele hala’o atividade nudar povu agriultor.

Prosposta sira ne’ebe komunidade hatama ona karik seidauk hetan aprovasaun ne’e la’os signifika katak la hetan apoiu maibe bazeia ba sistema ne’ebe mak iha katak sei fo oportuniudade ba proposta ne’ebe tama uluk antes proposta tuir mai. pur izemplu proposta ne’e husu apoiu kona-ba karau ba tinan ida ne’e entaun tinan ida ne’e sedauk bele hetan apoiu tamba tenke tuir prosedementu ne’ebe estabelese tiha ona.

Tinan 2010 ida ne’e mos sei fo apoio ba komunidade ne’ebe hela iha area rai lolon atu hasa’e kualidade kafe entaun tenki fo makina kafe nian. Tamba komunidade ne’ebe hela iha rai lolon labele hetan handtractor entaun husi Ministerio sei fasilita sira sosa karau dikur, insada, katana, no fo fini ba agrikultor hanesan batar, koto, no mos apoio ai moruk hanesan adubus ne’ebe.

Mar 14

Informasaun teknika

PARONIZASAUN KARAU VAKA
Leaflet Paronisasi
King Ttn-Ind (Lflt)

Mar 14

Sec. Publikasaun Informasaun Agricola

Publikasaun Informasaun Agricola
Halibur dadus/informasaun, produs no dessemina Informasaun Agrikola Eskrita iha forma/tipu Brosura, Booklet/Seri Informasaun, Poster, Livrinu, Newsletter (Jornal Agrikultura) no Kalendario Agrikola.

Mar 14

Sec. Informasaun Electronica

Informasaun Electronica

1. Identifika no download Materiais selesionadu husi websites (espesialmente husi Indonesia) no agencia internasional liu husi CGIAR hodi uza iha dezenvolvimentu materiais informasaun multi-media. Kopía digital haloot ona iha komputadór AEIC.
2. Tradusaun ba Tetun konaba materiais balun nebe selesionadu tuir nesesidade báziku hodi Elabora Livrinhu, no Halo tradusaun ba Artigus sira ne’ebe nudar informasaun tekniku agricola nian. no halo base de dadus ba material informasaun agricola sira ne’ebe departementu informasaun produz ona.
3. Halo mos kontaktu ho Espesialista sira tuir nesesidades ka problema ne’ebe Agricultor Hasoru

Mar 14

Sec. Audiovisual

Produsaun Programa Radio Agrikultura

Halo kobertura, Produs no dessemina Informasaun

Agrikola Elektronika husi Programa Radio

Agrikultura

Produsaun Video Agrikultura

Halo Kobertura, Produs no dessemina Informasaun

Agrikola Elektronika nian iha Forma Audio-Visual hanesan

Filme no Drama sira

Mar 14

Dept. Informasaun Agricola


PAPEL INFORMASAUN

Eng. Abilio Ornai

Dezenvolve no implementa programa informasaun/komunikasaun hodi produs no habelar materiais informasaun nebe presija husi extensionista/staf tekniku no liu husi sira agricultoris tomak iha Timor Leste bele hetan liu husi maneira nebe mak ekonomis no tuir horario nebe determina tiha ona

OBJETIVO

1. Dezenvolve rekursu humano no fíziku iha MAP nia laran ne’ebe sustenta informasaun no apóiu komunikasaun ba atividade iha MAP nia laran

2. Utilizasaun forma/típu oioin husi multi-media tuir tempu ne’ebe loloos no eficaz wainhira hato’o informasaun prioridade ba agrikultór

3. Fó korajen no apóiu ba’a komunikasaun face-to-face liu husi kria materiais informasaun ne’ebe fasil atu hetan ba’a kanál komunikasaun oioin ne’ebe serbisu hamutuk ho komunidade iha area rurais

SEKSAUN SIRA

Departementu ne’e fahe ba seksaun tolu mak hanesan :

1. Seksaun Audiovisual

2. Seksaun Informasaun Tekniku Elektronika

3. Seksaun Publikasaun Informsaun Teknika Agrikola

No nudar xefe Departementu ba periode 2011-2013 mak :

Eng. Abilio Ornai

Mar 13

BIOGRÁFIA

BIOGRÁFIA
Eng. Januario Marcal
Director Nacional da Apoio ao Desenvolvimento Comunitaria Agricola

Data Moris 18 de Novembro De 1973
FatinMoris Maliana
Idade 38 Anos
HelaFatin Aldeia Moris Ba Dame – Ailoklaran – Bairopite – Dom Aleixo
OAN HUSI
Aman Cornelio De Araujo ( Matebian )

Oan Judit Pereira
OAN DARUAK HUSI MAUN-ALIN NAIN LIMA
Oan Dahuluk Juliana Dos Santos
Oan Datoluk Bendito Marcal
Oan Dahat Joao Marcal
Oan Dalima Afonso Caitano Marcal
FEN KABEN
Rosena Fatima de Oliveira Martins,SE
OAN SIRA
1. Luduvina “ Kay Bhucy “ Rosario Martins Marcal
2. Cornelio “ LettoMally” Martins Marcal
3. Eva “ RichaMally “ Auxiliadora Martins Marcal
HABILITASAUN LITERÁRIAS
1. 1979 – 1982 : SDNegeri I Maliana
2. 1983 – 1986 : SD Holsa
3. 1986 – 1989 : SMP Negeri IIMaliana
4. 1989 – 1991 : STMNegeriDili
5. 1992 – 1995 : SMA Negeri I Maliana
6. 1995 – 1998 : Universidade Pattimura – Ambon – Maluku
7. Setembro 2001 – 2003: Universidade Dr Soetomo – Surabaya – Java Leste
CARREIRA PROFISSIONALISMO
2008 – AGORA 1. Director Nacional da Apoio ao Desenvolvimento Comunitaria Agricola – MAP
2. Focal Point 20 Prioridades Nacional Desemvolvimento Rural 2011
3. Co-Leader Informal Seed Production – SoL3 servisu hamutuk ho ACIAR no UWA – AUSAID
4. Focal Point Comissao Intra Ministerial baDesenvolvimento Rural – MAP
5. Counterpart Rural Development Project II – Componente Extensaun Agricola servisu hamutuk ho GIZ
6. Deputy Project Manager IRCP Manatuto servisu hamutuk ho Governo Japao
7. Counterpart ba Projecto FAO iha Timor Leste
8. Counterpart ba Projecto WFP iha Timor Leste
Referencia : Sr Lourenco Borges Fontes, DG – MAP
2006 – 2008 Pesquisador Iha Area Pescas, Diresaun Do Servisu Da Pesquisa – MAFP
Referencia : Sr Lourenco Borges Fontes, DG – MAP
2005 – 2006 Kordenador Campo Ba Servisu Relasaun Supporta CCF Agora Child Fund
Referencia : Sra Lola Dos Reis, EisDirectoraExecutivu – CCF
2003 – 2005 Treinador no Consultan Local Ba Centro Desenvolvimento Empresarial Ho Area Servisu Maliana, Ermera, Covalima No Manufahi
Referencia : Sr. Edio Da Costa, EisGestorDE
2000 – 2001 1. Official Ligasaun Distrito Iha Forum ONG Timor Leste Iha Maliana, Referencia, SrAresenioBano
2. Professor IhaEscola Secundaria Maliana, Referencia, Sr Joao Maupelu, Director Regional Eduksaun Area Oeste – Maliana
3. Project Coordinator Program Youth Capacity Building – UNICEF Ba RegiaoWeste, Referencia, Sra Sandra Gusmao Martins –UNICEF
EDUKASAUN NON FORMAL
1. Treino Kona Edukasaun Popular No Resolasaun Konflito IhaTinan 1998 Iha Jakarta
2. Treino Kona Gestaun No Sociadade Civil Iha Jakarta 1999 Molok Fila Mai Kampanya Referendum
3. Treino Kona Plano Strategia Ba Lideransa Jovendtude Iha Dare – Dili 2000
4. ToT Kona Servisu Nebe Iha Relasaun Ho Servisu Hanesan Treinador No Consultan Local Ba Centro Desenvolvimento Empresarial Ho Area Servisu Maliana, Ermera, Covalima No Manufahi
5. Corsu Kona “ Core Function Analysis “ Nebe Fasilita Husi GTZ /RDP II Servisu Hamutuk Ho MAP
6. ToT Nivel Gestor Kona Ba “ Core Function Analysis “ Iha Denpasar – Bali, Servisu Hamutuk Entre GTZ/RDP Ho MAP
7. Estudu Komparativu Kona Organijasaun Agricultor, Reforma Agraria No Agricultor Familiar Iha Brasil 2009
8. Participa Iha Seminar International Kona “ One Village One Product “ Iha Denpasar 2009 No Vietname 2010.
9. Kurso Kona Metodologia Extensaun Agricola Iha Thailandia 2011
EXPERIENSIA ORGANIJASAUN
1. Vice PresidenteConselho Do Congresso – Conselho Nacional Da Joventude Timor Leste Periodo 2007 – 2012
2. Membrus Resistencia Nacional Dos Estudates Timor Leste ( RENETIL )
3. Secretario Impetim – Ambon
4. Kordenador Divisaun Emergencia DPP Impettu – Pra Referendum
5. Membrus Equipas Komisaun de Mobilijasaun Da Massa CPCC Referendum 1999
6. Kordenador Kampania Referedum Presidum Joventude Lorico Ass” Wain Sub Regiaun Bobonaro
7. Membrus Equipas Komisaun De Acompanimaneto Ba Prosesu Politika No Sosialijasaun Resultado Congresso Conselho Nacional da Resistencia de Timor Leste
HONRA HUSI ESTADO
Condecorasaun Orde Nicolao Lobato Grau 3
Sertifikadu ba partisipasaun luta da Independensia husi RENETIL

Mar 12

PROGRAMA no ATIVIDADE

PROGRAMA
Diresaun Nasionál Apoiu ba Dezenvolvimentu Komunitáriu Agríkola (DNADCA) hahu husi tinan 2008-2011, fo priodidade ba iha programa:
? Dezenvolve sistema administrasaun iha Diresan DNADCA nia laran hodi nune’e bele ona atende serbisu Diresaun nian.
? Dezenvolve rekursu humanus, liu husi rekruta nia funsionariu no fo treinamentu iha area oioin. Tanba estensionista hanesan ain liman Ministerio Agrikultura e Peskas-MAP nia iha base.
? Dezenvolve nia strutura husi nasional to’o iha Suco (hare iha Strutura DNADCA)
? Dezenvolve nia estasaun mak hari ona Centru Estensaun iha Distritu 6 (Bobonaro, Baucau, Ermera, nsst).
? Programa serbisu hamutuk nia parseiru dezenvolvementu mak hanesan GTZ, FAO, Aecied, TICA,WFP nsst.
? Fo apoiu/suporta ba komunidade liu husi Depertementu Fundus Dezenvolvementu Comunitaria Agricola (FDCA).
? Halibur no fahe informasaun ba komunidade/agrikultor liu husi Departementu Informasaun Agricola.

ATIVIDADE
Diresaun Nasionál Apoiu ba Dezenvolvimentu Komunitáriu Agríkola (DNADCA) hahu husi inisi? tinan 2008-2011, fo priodidade ba iha atividade:
Atividade iha edifisiu laran, mak hanesan serbisu administrasaun, tuir treinamentu e mos fo treinamentu ba estensionista no grupu agrikultor, inkontru ho parseiru dezenvolvimentu no inkontru iha nivel Ministerial.
Atividade iha kampu (Field activity), mak hanesan visita grupu agrikultor no fo treinamentu ba grupu agrikultor nsst.

Older posts «

» Newer posts