Jose Gouveia

Author's details

Name: Jose Gouveia
Date registered: October 3, 2013
URL: http://www.maf.gov.tl

Latest posts

  1. Timor Leste sei Organiza Sensu da Agrikultura ba dahuluk Iha Tinan 2018 — April 17, 2017
  2. FAO ho MAP realiza Workshop Kona Ba Revizaun Politika Setór Agrikultura — April 10, 2017
  3. MINISTERIO AGRIKULTURA OFERESE MOTORIZADAS UNIDADE 72 BA AJENTES PEKUARIA DO SUCO — April 4, 2017
  4. DIRESAUN JERAL PEKUARIA NO VETRNARIO HALA’O ENKONTRU HARMONIZA SERVISU HO PARSEIRU DEZENVOLVIMENTU — April 3, 2017
  5. FUNSIONARIO 6 HUSI DIRESAUN GERAL PECUARIA NO VETERINARIA PARTISIPA IHA TREINAMENTU KONABA INSPESAUN NA’AN IHA KUPANG-INDONESIA — April 3, 2017

Author's posts listings

Apr 17

Timor Leste sei Organiza Sensu da Agrikultura ba dahuluk Iha Tinan 2018

Reporter:Celcia & Sonia & Tyfa

Dili – Ministeriu Agrikultura no Peskas liu husi Diresaun Nasional Peskisa, Estatistika no Informasaun Geografika (DNPEIG) hala’o enkontru ba datoluk  ho Organizasaun Noun Govermental FAO, hodi koalia konaba sensus Agrikultura ne’ebe maka sei hala’o iha tinan 2018.

 Diretór Nasional Peskisa, Estatistika no Informasaun Geografika (DNPEIG)  Claudino Ninas Nabais iha nia diskursu sesta-feira (07/05) katak, Enkontru ne’e espesifiku liu ba rezolusaun governu nian  oinsa mak sensus ne’e implementa di’ak liu iha nivel suku no nivel aldeia.

“Konserteza katak kuandu ita hala’o sensus ne’e difikuldades barak maka ita sei hasoru, tanba iha implementasaun ne’e iha ligadu mos ho Ministeriu lobuk ida inklui mos Ministeriu Administrasaun Estatal (MAE) no mos Ministeriu Finansas (MF), implementasaun iha kampu mos iha ligasaun konaba estatal nian iha parte Seguransa no mos parte jeneru nian tanba ne’e maka ohin loron sira husi Ministeriu relevante mai iha ne’e atu bele aprezenta rezolusaun Governu nian atu nune’e tekniku sira bele hare didiak antes ba hato’o iha Konsellu Ministru”Claudino akresenta.

Claudino sublinha tan, implementasaun sensus Agrikultura ne’e sei kobre iha Munisipiu hotu-hotu inklui mos rejiaun Oecusse nian ne’ebe implementa to’o iha nivel suku no Aldeia, tanba ne’e  mak Ministeriu relevantes ninia kontribuisaun importante tebes liu-liu ba rezolusaun ne’ebe hakerek tiha ona hodi prepara ba estrutura.

Nia mos  informa, Prosesu tomak husi sensus ne’e lolos implementa ona iha tinan balu liu ba, maibe la konsege, tanba seidauk iha preparasaun no mos orsamentu, maibe agora iha mos parseiru husi FAO suporta makas tebes ba orsementu sira prepara to ba iha implementasaun pilotu nian.

Iha faitn hanesan Vice ministru MAP Marcos da Cruz hateten, ita hotu hatene katak setor agrikultura ne’e importante tebes ba area ekonomia nian. Ne’e duni ita presiza dezenvolve setor ne’e maibe ita presiza dadus validadu liu-liu ba sub sektor agrikultura no pekuaria nian.

Iha  tinan hirak liu ba atu fo dadus  ne’ebé mai husi ita nia funsionario sira husi  postu administrativu suku kona ba dadus produsaun agrikultura nian no mós numeru animal sira ne’ebé iha ita nia rai.

“Ita presiza serteza  lolos ba iha dadus sira, ne’e duni sensus agrikultura ne’ebé ami hakarak halo ne’e mak ita tenke iha dadus konkreta saida mak ita iha lolos no ita konfirma lolos ba dadus sira ne’ebé ita iha ona ne’e lo’os ka lae”. Informa Vice Ministru Agrikultura

Nia mos realsa tan katak, Realmente  iha duni ona dadus barak ne’ebé tama iha MAP ba iha produsaun agríkola no mós produsaun animal nian. Dadus sira iha hotu maibe ita seidauk iha serteza lolos katak dadus sira ne’e mak lo’os no validu para halo pleneamentu ida di’ak liu ba dezenvolvimentu setór agrikultura no pecuaria nian iha ita rain.

Iha sorin seluk, legal framework  kona ba sensu ne’e rasik hanesan; Resolusaun governu ne’ebe koalia kona ba equipa de trabalhu atu organiza sensu da agrikultura dahuluk iha Timor-Leste hetan ona aprovasaun husi Conselho de Ministro Governu Timor-Leste.

Apr 10

FAO ho MAP realiza Workshop Kona Ba Revizaun Politika Setór Agrikultura

Reporter:Tyfa, Celcia, Sonia

Dili-Ministeriu Agrikultura e Peskas serbisu hamutuk ho Organizasaun Noun Governamental FAO, realiza workshop konaba revizaun ba politika dezenvovimentu setór Agrikultura.

FAO1

Workshop ne’e hala’o iha Kinta (06/04) iha Salaun MAP Comoro.

Secretariu Jeral MAP, César José da Cruz iha nia deskursu katak, presiza halo esforsu makas liu atu avansa dezenvolve setór ne’ebe kontribui ba kresimentu ekonomia Nasional ninian no liu-liu iha Ekonomia rural.

Dezenvolvimentu Agrikultura povu hola parte ativu iha area Agrikultura nian.

“Ita nia papel importante liu maka atu kontribui halakon kiak no hamlaha iha ita nia rai doben ida ne’e, konsidera objetivu bo’ot ida ne’e maka Governu liu husi politika foun ida ne’ebe bele koresponde ho nesesidade prioridade no interese ne’ebe maka ita ih dadauk” tenik Cesar.

Nia hatutan, FAO fo asistensia tekniku hodi halo revizaun ba ita nia politika ne’e no hafoin iha fulan balu nia laran FAO rasik responde ona hodi aprova fundus balun liu husi programa koperasaun tekniku entre husi Ministeriu ho FAO.Iha fatin hanesan Vice Ministru Agrikultura e Pescas, Marcos da Cruz hatutan tan, Politika dezenvolvimentu setor Agrikultura nian ne’ebe ita hamutuk halo ona iha tempu hirak liu ba, no ita presiza hare fali katak iha parte balu husi politika ne’e presiza kontinua hadia no aumenta atu nune’e iha politika ida ne’ebe apropriadu lolos ba ita nia rain.

“Ita hanesan Nasaun ki’ik ida ne’ebe foin moris foin ukun an ne’e duni ita tenke defini politiku desenvolvimentu setór agrikultura, pescas, floresta no pekuaria ida ne’ebe di’ak tamba iha ona planu estratejiku desenvolvimentu Nasional ne’ebe ita halo iha tinan 2011 to’o 203FAO30 ne’e ita presiza halo desenvolvimentu Agrikultura sustentavel ida ne’ebe orienta ba merkadu Sustentavel” katak Marcos.

Desenvolvimentu setór Agrikultura atu kompete iha merkadu, ne’e ita tenke iha produtus ne’ebe kompetetivu duni katak ita laos presiza de’it aumenta ninia kuantidade maibé ita mos tenke iha produtu ida ne’ebe kualidade diak liu nasaun seluk.

Workshop ne’e nu’udar pasu inisiu ida husi prosesu ba revizaun politika bo’ot ne’ebe maka iha.

Apr 04

MINISTERIO AGRIKULTURA OFERESE MOTORIZADAS UNIDADE 72 BA AJENTES PEKUARIA DO SUCO

Roger Lopes

Dili- Ministerio Agrikultura e Peskas Liu Husi Diresaun Nasional Pekuaria e Veternaria entrega motorizadas unidade 72 ba ajentes tekniku pekuaria iha Munisipiu 12.
Motorizadas ne’e ho marka Honda Mega Pro entraga iha segunda-feira (3/4/2014) iha edifisiu MAP Comoro.

entrega motorapoiu hirak ne’e atu ajuda servisu ajente sira hodi bele halo vasinasaun ba animal hanesan karau, fahi no manu.
Iha tinan hirak liu ba ajentes sira hodi deit ekipamentus vasinasaun hanesan kaixa cool box dala barak sira lao oin husi suku to aldeia atu hala’o sira nia servisu vasinasaun atu ajuda komunidade sira hodi bele prevene moras ka hadok moras animal husi sira nia hela fatin.

Ministro Agrikultura e Peskas Eng, Estanislau Aleixo da Silva fo Parabens ba Diresaun Nasional Pekuaria e Veternaria servisu lao diak teb-tebes propoin hola motoriza ba funsiaonario ne’ebe mak presija duni atu uja ba sira nia servisu.

Nia hatutan katak, programa Vasinasaun ida ne’e importante teb-tebes tanba karau sira la halo vasina ne’e mate, moras ida ne’ebe ke bo’ot mak moras browselozia ne’e vasina deit ne’e la sufisiente vasina bele diminui ninia impaktu ba karau nia moras, ho vasinasaun ne’ebe iha it a bele aumenta populasaun sira nia karau.

Ohin loron populasaun sira nia karau ne’e tun tanba iha lia oho, karau mate tanba moras, karau mate tanba ai-han la sufisiente neduni ajente pekuaria no veterenaria sira ba serbisu hamutuk ho ita nia agrikultor sira para oinsa atu kuda aihan ba karau sira ida ne’e parte importante teb-tebes.

Iha fatin hanesan Deolindo Belo nudar Asistente tekniku Pekuaria e Veternaria husi postu Administrativu kelekai, senti kontenti tanba bele hakama’an sira nia serbisu tomak durante hala’o vasinasaun tanba iha tinan hirak liu ba ami lao ain deit hodi hala’o ami nia servisu.
Agora dadaun ami bele ona atende hakiak nain sira komesa husi Munisipiu to iha baze tanba ami hetan ona apoiu motorizadas husi ministeriu liu husi diresaun Pekuaria e Veterenaria.

Apr 03

DIRESAUN JERAL PEKUARIA NO VETRNARIO HALA’O ENKONTRU HARMONIZA SERVISU HO PARSEIRU DEZENVOLVIMENTU

Tyfa, Aluz

P1060020

Dili- Ministeriu Agrikultura no Peskas liu husi diresaun jeral Pecuaria no Veterenaria hala’o enkontru hamutuk ho parseiru dezenvovimentu sira apresenta rezultadu atividade kada fulan tolu no Harmoniza sevisu paseiru no MAP iha kampo, iha loron kinta-feira ….iha salaun MAP Comoro.

Diretor Jeral Pecuaria no Veterenario Antoninho do karmo iha nia intrevista hateten katak, enkontru konaba harmoniza servisu parseiru dezenvolvimentu no update konaba kondisaun no desafius saida mak sira hasoru iha kampu neduni prejensa parseirus dezenvolvimentu sira atu bele kontribui no bele ajuda rezolve dezasafius sira ne’e.

Diresaun jeral Pekuaria e Veterinaria liu husi pekuaria halo investimentu signifika katak ita laos ona halo projeitu pilotu maibe ne’e tama ona ba investimentu iha area pekuaria.

Iha investimentu ne’e ita hanoin katak pastajem animal iha Timor Leste seidauk sufisiente tanba foin iha Munisipiu hitu de’it no tuir mos kapasidade orsamentu ne’ebe maka ita iha.

MAP mos seidauk bele aranja ba fatin bar-barak, maibe investimentu ne’e lao ona, lao ho sistema ida bolu ho naran ekilibriu, husi hahan animal nian ne’ebe mak ita prepara, ita mos sei fo treinu ba agrikultor sira atu bele hatene uza hahan animal.

Treinamentu ne’e mos oinsa mak bele Halo luhan ba animal sira, oinsa atu fo han animal sira depois iha bailoro naruk animal sira hahan la iha bele uza ona residu agrikola no ami mos hanorin konaba silajen atu bele konserva hahan animal nian.

“ ita mos sei investe iha area Matadoru liu-liu matadoru Nasional Tibar no hadia sistema matadouro aumenta mos rekursus” . teknik Antoninho do Karmo

Politika Ministeriu nian dala barak mos enkoraja joven sira atu bele sai parte ida husi Dezenvolvimentu Agrikultura integradu ne’ebe ita implementa ona iha munisipiu sira.

Nia mos hatutan liu katak, Ita mos iha hanoin atu halo estabelese Matadoru iha nivel Munisipiu tanba ita hanoin katak se Matadoru ne’e la desentraliza entaun sei gasta kustu barak liu husi lori animal mai husi munisipiu ne’ebe dok ba iha matadoru Tibar tanba ne’e Matadoru ne’e tenki desentraliza atu bele hakbesik Matadoru ho produsaun ne’e depois keta iha moras ruma karik bele iha kontajioja ne’e bele diminui.

Maibe ami sei iha difikuldade konaba orsamentu, tanba ne’e maka ami ohin hatete konaba dekretu lei konaba matadoru ne’e iha tiha ona iha V Governu Konstitusional maibe atu implementa ida ne’e presiza ita iha infra-estrutura, infra-estrutura ne’e maka to’o ohin loron orsamentu ne’e la dauk iha entaun ne’e maka ami aprezenta iha enkonteu ida ne’e se karik iha parseiru sira bele iha interese atu bele halo investimentu ba ida ne’e.

Apr 03

FUNSIONARIO 6 HUSI DIRESAUN GERAL PECUARIA NO VETERINARIA PARTISIPA IHA TREINAMENTU KONABA INSPESAUN NA’AN IHA KUPANG-INDONESIA

Tyfa-Aluz

 Dili- Ministerio Agrikultura no Peskas liu husi Diresaun Jeral peskas no Veterenario haruka funcionario nain 6 ba tuir karautrienamentu konaba Inpeksaun ba naan durante semana rua komesa husi loron 6-18 fulan marsu iha kupang- Indonesia foin lalais.

Treinamentu ne’e hala’o tanba MAP servisu hamutuk ho Universidade Nusa Cendana Kupang ne’ebe maka MAP asina nota de intendimentu iha tinan kotuk, iha akordu iha asuntu rua, primeiru kona ba kapasitasaun funcionario no segundo kona ba kontrolu duut kromolaena ka du’ut funan mutin.

Diretor Jeral Pekuaria no Veterenaria Atoninho do Karmo esplika katak, funsionario nain ne’ebe mak tuir rienamentu konaba inspeksaun naan ne’e hetan sertifikado no sai primeira inpeksaun naan iha Timor –leste.

Sira nain ne’en sei halo inspeksaun ba naan iha matadouro wanhira oho karau antes faan iha merkaduaria tenki hare kulidade no saudavel kalae naan ne’e wanhira to iha konsumedores nia liman no sertifika naan antes fa’an. Read the rest of this entry »

Apr 03

Diretór Munisipiu no Diretór Rejiaun Ministerio da Agrikultura halo evaluasaun hodi ezekuta planu tuir lei orsamentu aprovadu

Reporter: Tyfa/Rozer

Dili – Ministériu Agrikultura no Peskas hala’o enkontru hamutuk ho Diretór Munisipiu no Diretór Rejiaun hodi koalia konaba oinsa servisu iha munisipiu lao diak liu tan hodi ezekuta planu orsamentu tuir lei ne’ebe aprovadu tiha ona, enkontru ne’e hala’o iha loron kuarta (8/03/2017) iha salaun MAP Comoro.

Vice Ministru Agrikultura e Peskas Marcos da Cruz hateten katak, enkontru ne’e atu koalia ho Diretór rejiaun tolu ho mos Diretór Munisipiu sira hodi koalia konaba oinsa maka hala’o serbisu diak liu no bele ezekuta planu orsamentu ho planu atividade sira ne’ebé maka aprovadu ona iha tinan ida ne’e.

Marcos da Cruz sublinha, ita mos hakarak desentraliza serbisu sira iha Munisipiu atu sira bele serbisu ho diak, husi Nasional presiza ajuda sira atu sira mos bele ezekuta orsamentu ne’ebe maka iha tuir Dekretu Lei ne’ebe maka aprovadu.

Iha enkontru ne’e koalia mos kona ba servisu iha munisipiu ka rejiuan atu lao diak liu tan, diretór munisipiu sira mos preokupa makas konaba funcionariu balun ne’ebe mak seidauk simu salariu. Informa Marcos da Cruz.

Iha fatin hanesan, Hatan ba preokupasaun salariu funsinariu ne’ebe mak simu salariu, Diretór Rekursus Humanus Pedro Barreto, rekoñese katak salariu ba Staff permanente sira la iha problema, maibe ba Staff kontratadu sira seidauk simu salariu tanba presiza halo renovasaun ba kontratu.

Pedro Barreto realsa katak, sira atraza duni simu salariu tanba tinan tinan tenki halo renovasaun ba kontratu no sira nia kontratu ami prepara iha fulan Janeiru to’o Fevereiru.

Enkontru ne’e partsipa Vice ministru MAP, diretór munisipiu, diretór rejiaun inklui funsionariu MAP balun.

Apr 03

MAP Hala’o Treinamentu Sufisiensia Ekonomia Ba Estensionista no Grupu Agrikultór

Reporter: Tyfa, Jay
Dili-Ministériu Agrikultura no Peskas (MAP) serbisu hamutuk ho THAICA husi Thailandia no GIZ husi Alemanha fo treinamentu konaba programa hortikultura ba tekniku no extensionista sira husi grupu ha’at (4) hanesan Metinaru, Manleu, Ulmera no Lihu hodi hare konaba atividade kuda modo no ai-fuan.Treinamentu ne’e halao iha loron Segunda (06/03) iha Salaun MAP Comoro Dili.

Diretór Nasional Agrikultura Hortikultura e Estensaun Amaro Ximenes hateten katak, treinamentu ne’e hanesan atividade ne’ebe hala’o entre nasaun tolu hanesan Thailandia liu husi (THAICA) Alemanha liu husi (GIZ) no mos Timor-Leste rasik.

Nia hatutan, atividade ne’e importante tebes ba sufisiensia ekonomia iha Timor laran, agora dadauk atividade ne’ebe maka iha relasaun ho Hortikultura ne’e importante, ho razaun katak iha Timor klima ne’ebe mosu hanesan tempu udan, ne’e menus tebes ne’e duni ita uza tempu ne’e hodi produs Hortikultura no produtu Hortikultura ne’e nia tempu ne’e badak tebes, no grupu Agrikultor sira mos lalais tebes atu hetan rendimentu diak.
Amaro sublinha, bainhira sira hetan rendimentu liu husi produsaun Hortikultura, bele muda sira nia ekonomia uma laran, bele haruka sira nia oan ba eskola no uza mós ba nesesidade moris lor-loron nian, ne’e duni sufisiensia ekonomia importante tebes ba Grupu Agrikultor sira.

“Atividade hirak ne’ebé maka durante ne’e hala’o iha area Hortikultura no produto sira ne’ebé promove iha atividade ne’e maka hanesan, ai-fuan no modo, ba produtu ne’ebe maka iha depois de koilleta sei fa’an mos ba Super Market hanesan W-four no Dillimart”tenik Amaro.
Iha fatin hanesan Maneger ba Projeitu Trilateral, Komar Mendonça hatutan tan katak, treinamentu ida ne’e nia topiku maka Filosofia Ekonomia sufisienti, liu-liu iha area Hortikultura nian.
Nia akresenta, treinamentu ne’e mos atu fo nafatin kapasitasaun ba ita nia extensionista sira hodi bele kompriende oinsa ninia meterolojia no aprende mos teknolojia foun husi maluk sira Thailandia no Alemanha nian atu bele implementa programa Hortikultura nian diak liu tan, komesa husi kuda to’o koilleta.

“Membru ne’ebé involve a’an iha grupu ha’at hanesan Metinaru, Manleu, Ulmera no Lihu kuaze feto mane serbisu hotu, maibe maioria ne’e feto de’it, feto sira nia serbisu maka kuda modo no mane sira halo kanalizasaun ba be’e, tuir observasaun iha fatin ha’at ne’e sei menus be’e, maibe oras ne’e dadauk sufisiente ona tanba ho sira nia esforsu, ba osan ne’ebe maka sira hetan sira uza fali ba sira nia nesesidade loro-loron”esplika Komar.

Iha oportunidade hanesan Tekniku Crop husi Ermera Bernadinho Casimiro realsa, programa ne’e ami tuir ba dala tolu ona, progrma ne’e mos serbisu hamutuk ho Thailandia (THAICA) Alemanha (GIZ) ho ita nia Ministériu Agrikultura no Peskas rasik maka hala’o programa ida ne’e, partisipantes iha treinamentu ne’e maka hanesan extensionista ho mos tekniku sira.
Bernadinho promete katak, ba siensia sira ne’ebe maka nia aprende iha treinamentu ne’e nia sei ba aplika fali iha baze, no treinamentu ne’e importante tebes tanba Thailandia no Alemanha hanorin duni buat ne’ebe maka importante tebes ba sira agrikultor sira.

Apr 05

DEPARTEMENTU AGRIKULTURA E FLORESTA (DAF) AUSTRALIA NO UNIVERSIDADE SIDNEY APOI SECRETARIADO ESTADO PECUARIA KONABA PROGRAMA HAKIAK MANU LOKAL

FOTO pecuaria editComoro: 02-04-2014: Ministeriu da Agrikultura e Pescas liu husi Secretariado Estado Pecuaria  servisu hamutuk ho Departementu Agrikultura e Floresta (DAF)  Australia no Universidade  Sidney nebe  iha peritus balun iha esperiencia diak  iha regiaun Afrika nian konaba melhoramentu kriasaun manu local, informa Secretario Estado Pecuaria Sr. Valentino Varela.

Sr. Valentino haktuir katak kriasaun manu lokal ne’e ba ita nia povu sira ne’e buat ida bain-bain. Maibe sistema ida kriasaun ne’e mak  dalaruma iha fali difuldade ida entermus ita bele hetan  hanesan rendimentu ekonomiku ida naton ba familia kiak sira iha areas rurais no remotas. E aumesmu tempu iha fali difulkuldade ba ita nia familias sira atu hetan benefisiu hodi hasae sira nia kualidade nutrisaun iha rai laran. Tamba maske manu barak ona, manu tolun iha ona, maibe sira lae aproveita didiak buat ne,e, para nia sai aihan ida nebe nakonu ho kualidae nutrisaun ba uma laran.

Ida ne’e mak ami servisu hamutuk ho ami nia maluk husi Australia sira nian, Universidade Sidney Australia nian no mos ho Departementu Agrikultura e Floresta, atu hare tok suco tolu iha Timor laran tomak  ida nebe mak mais apropriado kada distrito ida nia reprezentasaun suco ida. Ne’e para hodi halo projetu ida ne’e e hadia nia sistema liu-liu saude animal nian, nutrisaun aihan no mos maneira hakiak ne’e para iha duni ga lae? Diferensia ho maluk sira nebe lae fo atensaun ba hakiak manu liu-liu nia saude no nutrisaun aihan ninian. Ida ne’e mak ita hakarak hare’e e depois ita bele integra mos programa ida ne’e ho programa edukasaun ninian konaba merenda escolar. Kuandu produsaun manu tolun ne’e barak iha suco ida, entaun ita bele organiza hamutuk ho eskola nebe mak eziste iha suco nia laran, manu tolun sira ne’e kuandu aban bainrua ba futuru  nia produsaun diak ona, barak ona, naton para atu serve ba programa ida merende escolar ne’e, esplika Sr. Valentino Varela.

Programa ida ne’e ba tinan tolu  hetan apoiu orsamentu ba komponente projetu balun  nebe implementa husi DAF no  Universidade  Sidney Australia nian. Sebele karik programa ida ne’e inkorpora mos ho ita nia programa ida ita bolu halao Suco Ida Produtu Ida (SIPI) ga Centru Dezenvolvimentu Comunidade Agricola (CDCA).  Nebe ita fokus ba iha produsaun manu local, ne’e programa ida  mos bele karik tama iha laran. Konaba CDCA  Ministeriu tuir orientasaun ministru ninian husi distritu mak propoin mai. Mais neste momentu nebe mak tama ona iha hanesan ministeriu bele konsidera ne’e distritu tolu ou hat  ba iha kriasaun manu lokal ne’e. Iha posibilidade distritu hanesan Lautem, Baucau, Manututu, no Bobonaro, Informa Sr. Valentino.

Apr 05

KOMISAUN D PARLEMENTU NASIONAL APRESIA PROGRAMA KRIASAUN FAHI RASA

Loes, 27 de Marco de 2014: Komisaun D Parlementu Nasional nebe representa husi Deputa Sra. Jacinta hato’o ninia apresiasaun bo’ot ba programa Ministeriu da Agrikultura e Pescas konaba hakiak fahi rasa iha Loes Distritu Liquica. Sra. Jacinta realsa katak programa ne’e furak e importante tebes atu hare ho matan no rona liu-liu hanesan politika nain atu hare katak resultadu husi aprovasaun orsamentu ba MAP ne’e to’o duni ba nia sasaran ba agrikultores sira ga lae?

Tamba ne’e hau hato’o parabens ba ita bo’ot sira nia inisiativa hanoin diak husi Governu liu-liu konaba asaun entre linha ministerial hanesan MCIA, SEFOPE, Turismu importante tebes.

Atu dehan liu tan ba maluk hakiak animal sira katak Governu nia programa furak no diak maibe ita bo’ot sira mak sai nain ba programa hirak ne’e. Se laiha kolaborasaun, laiha atensaun nebe mak maximu hau sente governu labele  halo buat ida. Hau hare potensia iha Suco tolu hanesan Suco Vatuboro, Suco Gugleor no Suco Guico ne’e bo’ot tebes. Depois planu governu nian liu-liu iha linhas ministeriais ba futuru hau sente sei kria kampu de trabalhu ida nebe mak barak. Tamba oras ne’e dadaun ita hotu konsentra iha nivel nasional, hotu-hotu halai ba Dili.

Maibe oportunidade diak nebe husi ita nia ministeriu, ita sei hahu loke ona koperativa husi atividades nebe kria hamutuk . Ida ne’e hau sente oportunidade ida neb eke diak atu bele aumenta ita bo’ot sira nia kapasidade. Hau sujere deit ba minnisteriu sebele ba oin tamba hau hakat ona mai hare ho matan iha fiskalizasaun husi parlementu ninia mos ami sei simu no mos hare hakat liu ba agrikultores sira, liu-liu hakiak nain animal sira nebe iha.

Tamba iha informasaun nebe politika sira foti iha parlemntu nebe dehan kuaze animal liu-liu fahi rasa nebe importa mai mate hotu. Maibe realidade hatudu lae, so iha deit 24 kabesas deit. Ne’e ladun fo impaktu nebe bo’ot, maibe ba familia sira nebe hakiak fahi biban diak ida atu ita bo’ot sir abele aumenta ita bo’ot sira nia rendementu hanesan iha Loes, informa Sr.Jacinta hanesan Presidente komisaun D Parlementu Nasional.

Apr 05

ADMINISTRADOR DISTRITU LIQUICA HATO’O AGRADESIMENTU BO’OT BA MAP-MCIA-TURISMU BA APOIO PROGRAMAS HAKIAK FAHI RASA IHA SUBDISTRITU MAUBARA-LOES

foto 4 editLoes: 27/03/2014: Administrador Distrito Liquica Sr. Joao Alegria hato’o agradecimentu bo’ot  ba apoio programas nebe  liu husi ministeriais hanesan MAP- Secretariadu Estadu Pecuaria, MCIA, Turismu, Secretaridau Estadu Industria e Koperativa no SEFOPE  nebe integradu tebes-tebes .

Hau nia fiar katak ho ida ne’e programas  hanesan kriasaun fahi rasa apoio direitamente husi Sr. Ministru da Agrikultura e Pescas espesialmente  ba suco vatuboro, Suco Gugleor no Suco Guico ba oin sei susesu iha dezenvolvimentu. Tamba ne’e tuir hau nia prespektiva katak  ba programa integradu entre linha ministeriais diak tebes komesa hatudu ona programa produtiva husi V Governu Konstitusional nian liu husi linhas ministerias hodi atinji nia sustentavilidade, informa Sr. Joao Alegria iha nia diskursu.

Tuir Sr. Joao katak Kriasaun fahi rasa hanesan buat ida deficil tebes no la facil tamba relasaun ho animal moris nia presija han, be mos , luhan,  atendemeintu saude gestao kriasaun nia . No ikus mai ninia merkadu.  Tuir hau nia hare katak wainhira kestaun teknika no merkaduria la fo atendeminutu ho profesionalismu mak la atinji ninia sustentavilidade. Maibe iha parte seluk hau optimismu katak programa hakiak fahe ne’e sei susesu e responde duni perkupasaun moris komuniade tomak , espesialmente iha Loes Suco Vatubou, Sucu Gugleur no Guico ba hadia sira nia moris. Rendimentu uma laran rasik reforsa seguranca aihan loron2 iha sira nia moris ho sira nia familia . Ne’e hau hare husi politika  servisu hamutuk ou integradu entre ministeriu tolu Sekrtariu estadu nebe ho nia funsaun forte  entre linhas sektores sira nebe tamba hau hare katak wainhira konaba hasae produsaun no produktividade fahi nian iha  responde maximu husi MAP . Konaba hasae agrikultura nia badaen no matenek hakiak fahi ne ih responde maximu husi Secretariadu Estadu Politika Formasaun Professional  e Empregu. Konaba nia merkadu fa’an no sosa sei responde husi Komersiu no Industria e Ambiente no atu atrai turis local no estreangeiru sei responde max husi Ministeiru Turismu.

Tamba ne’e hau fiar katak servisu entre linha ministeriais sira ne’e tuir duni politika V Governu konstitusional hodi responde nesidade povu nian . Hau hato’o agrdesimentu ba excelencia hotu nia resposta tomak hodi bele fo apoio ba komunidade iha fatin ida ne’e baseia ba planu estrategiku nasional hodi dezenvolve fahi rasa iha area Loes Sub distritu Maubara Distirtu Liquica . Ba dala ikus nudar Administru Distritu husu ba maluk sira nebe sai nudar benefisiaru atu kuidadu didiak fahi sira nebe simu ona tamba programa ida ne,e foin halao pelu premeira ves iha Sub distirtu Maubara mak simu uluk tamba ne’e ita tenke sai exemplu diak hodi promove kriasaun iha future, haktuir Sr. Joao Alegria.

Older posts «