Notisia

MAP Lansa Kuda Ai-Oan/Frutikultura Iha Munisípiu Bobonaro

Estrela inativaEstrela inativaEstrela inativaEstrela inativaEstrela inativa
 

Fotografia/Reno/INFO-MAP Bobonaro-Ministériu Agríkultura no Peskas (MAP) liu hosi Diresaun Nasionál Agrikultura e Hortikultura (DNAH) lansa kuda ai-oan/frutikultura hanesan Tanzeriña, Rambutan, Derok Masin hamutuk 2200 ba Agrkultór sira iha Suku Bobonaro, Aldeia Lesigatal, Objetivu husi kuda ai-oan ne’e atu hadia no konserva reflorestasaun iha fatin refere, atividade kuda ai-oan ne’e hala’o iha loron Kinta (5/05) iha Postu Administrativu Bobonaro, Munisípiu Bobonaro.

Iha intervista Diretor Jeral Agrikultura Interinu Acacio Guterres esplika katak,  lansamentu kuda ai-oan iha fatin ida ne’e apropriadu duni kuda ai-oan sira iha ita nia kumunidade sira nia to’os, ai-oan/frutikultura iha tipu tolu hanesan Rambutan, Tanzeriña no Derok Masin, ohin kuda ita espera katak iha tinan lima (5) mai bele fo benefisiu ba ita nia komunidade no bele konsumu, no balu bele faan fila fali hodi hetan redimentu (Osan).

“Politika MAP nian laos kuda ai-oan iha fatin ida deit, maibe aktividade kuda ai-oan ne’e ita sei kuda iha fatin seluk,  ai-oan preparadu nune’e ita bele distribui ba ita nia agrikultór sira ne’ebe mak presiza kuda ai-oan iha sira nia to’os laran, ita oferese no ita mos nafatin fo apoiu tekniku no halo monitorizasun ba iha fatin sira ne’ebe ita promove ona. Aktividade kuda ai-oan iha suku ne’e rasik iha tinan lima mai bele kompleta ona liu-liu iha area hortikultura, ho esforsu makas iha implementa aktividade ne’e MAP sei apoiu tuir kbi’it ne’ebe mak iha, hau optimista katak sira sei atinze programa ida ne’e ho diak liu tan ba iha futuru. ” tenik Acacio

Nia mos Husu ba agrikultór sira katak ho lansamentu ida ne’e sei kontinua nafatin hametin sira nia relasaun no komunikasaun diak atu nune’e bele melhora diak liu tan grupu ida ne’e ba oin, laos deit iha hortikultura maibe iha area seluk mos, hein katak agrikultór sira balu sei bele banati tuir ida ne’e ba iha grupu seluk.

Iha fatin hanesan Prezidente Autoridade Munisípiu Bobonaro Ernestu de Oliveira Barreto husu ba komunidade sira ne’ebe iha animal atu sulan no kesi hodi labele estraga aihoris ne’ebe kuda ona hanesan Tanzeriña, Derok Masin no Rambutan tanba aihoris refere sei konserva reflorestasaun aumezmu tempu sei fo mos rendimentu ba uma laran.

Nune’e mos Diretor Servisu MAP Agríkultura Munisípiu Bobonaro Alberto Gomes Lopes esplika katak, aktividade kuda ai-oan ne’e tuir lolos ne’e ita hala’o iha fulan Janeiru maibe iha Postu Administartivu bobonaro ninia natureza ne’e diferente oituan ho fatin sira sel-seluk, tanba ne’e mak ita adia fali ba fulan maio mak foin realiza ne’e.

.Fotografia/Reno/INFO-MAPNia mos husu benefisiariu tomak ne’ebe maka simu ou kuda ona ai-oan hirak ne’e, ninia rezultadu produsaun iha tinan lima oin mai, depende ba ita idak-idak nia konsensia  iha interese no vontade atu ita kuidadu hahu kuda no manutensaun to’o ai-oan sira ne’e fo rezultadu diak. Enkuantu tinan lima mai maka nia fo produsaun ona fiar katak osan ita sei la lori ba iha loja atu sosa aifuan tanba ita nia aifuan iha ona.

Xefe Suku Bobonaro Domingos Belo apresia tebes no agradese wain tebes ba Guvernu liu husi MAP tanba hetan ona apoio mai iha Muisípiu Bobonaro, Postu Administratuvu Bobonaro,  Suku Bobonaro, Aldeia Lesigatal.

“Iha hau nia ukun foin primeira vez maka ami foin hetan apoiu husi MAP hau kontenti teb-tebes tanba hetan apoiu ai oan hamutuk rihun 2200 Pes kompostu husi, ai-Tazeriña, Rambutan no Derok Masin mai iha grupo agrikulotr sira ne’ebe mak iha hau nia suku, e laos ida ne’e deit hau sei halo tan buat ruma ba hau nia Suku no aldeia sira hotu nune’e atu bele dezenvolve iha futuru” hateten Domingos.

Entretantu Xefi Grupu  Angelo de Jesus sente kontente tebes ho Prezensa husi ekipa MAP Nasional no Munisípiu, tanba bele oferese ona ai-oan no hala’o  lansamentu kuda ai-oan ne’e sei halo diak liu tan atu komunidade sira hotu bele kuda ai-oan bebeik iha futuru. Grupu ne’e hari’i iha tinan 2020 no total membru 40 kompostu husi feto 20 no mane 20, grupu ne’e inisiu hari’i tanba koopersaun servisu diak ho estensionista suku sira maka fo asistensia teknika kona-ba oinsa kuda ai-oan hirak ne’e.

Seremonia Lansamentu kuda ai-oan ne’e marka prezensa husi Diretor Jeral Peskas Aumesmu tempu hanesan  Diretor Jeral  Agrikultura interino, Diretor Jeral CDI, Funsionario MAP Munisipiu Bobonaro, no hetan partisipaun husi Prezidente Autoridade Munisípiu Bonbonaro, Komandante Polisia Munisipiu Bobonaro, inklui komunidade agrikultór no estudante Eskola tekniku vokasional Agrikultura Bobonaro.

 

Parseiru ho

© 2017 Ministeriu Agrikultura no Peskas. All Rights Reserved. Designed by IT MAP

Search

Login