Notisia

Grupu Benifisiariu Ba Projeitu HAPAS 14 Kontinua Asina akordu Atu hetan Fundus Ki’ik

Estrela inativaEstrela inativaEstrela inativaEstrela inativaEstrela inativa
 

Fotografia/E

Ainaro-  Ministériu  Agríkultura e Peskas liu hosi Projeitu Hapas kontinua asina akordu ho grupu benifisiariu 14 iha suku Suru Craik no Mau Nunu ho totál orsamentu Dolares Amerikanu $. 85,831.50  ne’e atu apoiu grupu sira hodi hala’o atividade iha area Pekuaria hanesan hakiak animal, Hortikultura no  Peskas, asina  akordu ne’e  hala’o iha loron 13-14 fulan Janeiru 2021  iha suku Maununu ho Suru Craik postu administrativu Ainaro.

Hari’I grupu laos de’it atu hala’o atividade kuda modo ka hakiak manu maibé inisiativa hari’I grupu ne’e atu ajuda malu iha parte saída de’it, grupu tenki  servisu hamutuk iha parte hotu tanba programa Hapas fó apoiu fundus ki’ik  ne’e laos ba atividade ida de’it  neduni  funsaun hari’I grupu sekundu membru grupu ida hetan susar  tenki hamutuk atu ajuda malu hodi hakma’an membru refere, lia hirak ne’e hato’o hosi diretór Projeitu hapas, César José da Cruz  banhira asina akordu ho grupu benifisiariu iha suku Maununu.

Nia realsa katak, apoiu fundus ki’ik ne’ebé mak mai iha suku maununu no suku suru craik ne’e laos osan ki’ik neduni husu ba  autoridade lokál sira atu tau matan ba grupu sira atu nune’e grupu sira ne’e bele jere orsamentu tuir proposta ne’ebé mak sira hatama tanba liu hosi atividade ne’e atu hadia ekonomia familia idak-idak nian.

Nia hatutan,   maske ho situasaun  Estrada at no hakur mota hodi lao de’it   to’o iha suku hodi hasoru grupu sira atu asina akordu neduni  husu ba grupu sira katak tenki halo buat ida ne’ebé mak bele dezenvolve suku maununu no suku suru craik laos atu simu tiha  osan ho montante boot depois uja fali ba buat seluk, neduni grupu sira   tenki servisu hamutuk no haka’as an atu nune’e atividade ne’ebé mak imi hala’o ne’e susesu iha futuru tanba programa HAPAS ne’e tenki iha sustentabildade.

Iha fatin hanesan, Valenti Ramos Bianco hanesan xefe suku Maununu hateten katak, programa Hapas tama iha suku maununu ne’e ami   agradese  tebes  tanba programa ne’e bele fó benifisiu boot ba  komunidade iha suku ida ne’e atu hadia sira nia moris liu hosi atividade  hanesan hortikultura, peskas no pekuaria.

Nia husu ba grupu benifisiariu sira tenki badinas servisu  no tenki iha kolaborasaun entre membru grupu no autoridade lokál iha suku no aldeia inklui tekniku sira atu nuene’e  servisu ne’e bele ba oin tanba osan hosi  fundu ki’ik ne’e laos oan ki’ik maibé ne’e osan boot   neduni grupu sira tenki jere osan ne’e halo didiak neduni ba oin sei sai buat boot ida iha suku ida ne’e.

Fotografia/E

Programa Hapas ne’e diak liu kompara ho Ong ka ajensia sira seluk ne’ebé maka durante ne’e tama iha suku maununu fó apoiu ba komunidade  iha ne’e, tanba Hapas apoiu komunidade dereta ho orsamentu ne’ebe boot   no grupu sira mak jere rasik kompara ho ajensia ka ONG sira seluk ne’e entrega sasan de’it ho kuntidade ne’ebe mak ki’ik neduni kundu programa remata entaun buat hotu sei remata maibé Hapas nia programa sei iha kontinuasaun ba iha future.

Alende ne’e, Luduvinho da Costa hanesan xefe grupu Haburas Suru Craik, agradese  tebes no senti kontenti ba programa Hapas tanba ha’u nuda’ar joven ida  bele involve dereta  iha programa ne’e hodi  hetan apoiu atu bele hadia  ami nia ekonomia liu hosi atividade hakiak manu.

iha grupu ne’e  membru hamutuk 18 kompostu hosi feto 7 no mane 11, grupu ne’e sei atu hakiak manu katak hiak manu laos atu fa’an de’it maibé ami mós bele han atu bele hadia nutrisaun familia idak-idak nian.

Nia ms husu ba mebru grupu sira tenki servisu maka’as no servisu tenki ho ekipa atu nuane’e atividade hakiak manu ne’e ba oin bele susesu tanba liu hosi atividade ne’e sei fó benifisiu ne’ebe mak boot ba ita no atividade ne’e tenki iha nia sustentabilidade.

Nune’e mós xefe grupu Sique iha suku Maununu, Bernadete F. Xavier Corte Real mos senti kontenti tanba bele hetan apoiu fundus ki’ik hosi MAP liu hosi projeitu Hapas ne’e tanba liu hosi atividade hakiak manu ba oin ami bele faan no osan hirak  ne’e  bele sustensa ami nia uma laran.

Grupu Sique ho nia membru hamutuk 30 kompostu hosi feto 14 no mane 16, ba oin ami sei servisu makas atu nune’e ami nia atividade ne’e bele susesu iha futuru. (E”S)

 

Parseiru ho

© 2017 Ministeriu Agrikultura no Peskas. All Rights Reserved. Designed by IT MAP

Search

Login