Notisia

Grupu Benifisiariu 3 Hetan Treinamentu ba Fundus Ki’ik

Estrela inativaEstrela inativaEstrela inativaEstrela inativaEstrela inativa
 

Fotografia/E

Laútem- Sekretariadu Hapas munisipiu fó treinanmentu ba grupu benifisiariu 3  iha suku Mahina II, postu administrativu Laútem  hodi sosializa programa  fundus ki’ik  ba faze daruak tanba apoiu husi Hapas ne’e tuir faze ba rezultadu atividade kada grupu.

Vijita ne’ebé hala’o husi Diretór projeitu HAPAS, César José da Cruz, ba grupu benefisiariu ne’e hodi haree besik pregresu husi atividade  grupu benfisiariu nian no rona relatorio verbal husi tekniku sira nian problema ne’ebé infrenta iha terenu. Nune’e mós husu grupu hirak ne’e atu servisu maka’as  ho fundus ki’ik, nune’e bele muda sira nia moris maske fundus ne’e ki’ik maíbé bele maneja maka sei fó rezultadu positivu.

Objetivu hosi kria grupu  sira ne’e atu kria sustentabildade ba produtu agrikola nune’e bele hadia nutrisaun  familia uma laran  liu hosi animal ne’eb’e maka hakiak no modo ne’ebé sira kuda, aliende ne’e grupu mós bele faan ba merkadu hodi hetan osan nune’e bele sustenta ekonomia familia.

Diretór ne’e hatutan katak, fundus ne’ebé grupu sei hetan depende ba proposta ne’ebé maka sira submete no nia husu ba grupu benefisiariu sira ne’e atu bele servisu hamutuk no solídu  bainhira fundus ne’e to’o iha sira nia liman, nune’e bele utuliiza osan tuir proposta no bele hetan rezultadu ne’ebe di’ak, nune’e bele hadia ekonimia familia nian.

Nia esplika liu tan katak, projeitu ne’e dinamiku, nune’e grupu hirak ne’ebé tuir ona treinamentu iha etapa dahuluk ne’e bele sai referensia ba sira atu kria grupu, ho projeitu ne’e grupu bele dezenvolve an di’ak liu iha futuru.

Fotografia/E

Nune’e mós Programa offisiál Hapas munispiu Laútem, Somonia Sanches iha nia intervista katak, totál grupu ne’ebé mak tuir treinamentu ne’e hamutuk 3 atu kompleta  grupu   37 ne’ebé maka seidauk asesu fundus ki’ik, grupu hirak ne’e  estabelese ona iha fulan hirak liu ba liu-liu ba suku ne’ebé mak partense ba hidrografika Raumoco.

Treinamentu daruak ne’e atu sosializasaun asesu fundus ki’ik bazeia ba grupu sira nia proposta katak grupu ida-idak iha proposta tolu no proposta obrigatoriu tenek floresta atu bele salva inundasaun no erosaun iha tempu udan no proposta rua depende ba grupu sira, atividade hirak ne’e iha área hortikultura, Pekuaria, Peskas inklui floresta rasik.

 Iha fatin hanesan xefe  Aldeia Oerata suku Mahina 2,  Alfredo da Costa hateten, sira kontenti tanba komunidade bele hetan apoiu fundus ki’ik husi programa  Hapas. Nia haktuir katak,  ne’e dahuluk nia programa Hapas tama iha Aldeia Oerata suku Mahina 2, hein katak grupu ne’e bele produz produtu agrikola nune’e bele ba faan iha merkadu hodi hadia ekonomia familia idak-idak nian.

Nia hein katak, liu hosi atividade fundus ki’ik  ne’e bele rekopera fali ekonaomia familia  husi baze tanba nia komunidade infrenta hela Covid19, nune’e ekonomia povu ki’ik la lao.

Treinamentu ne’e hala’o durante loron rua hahú husi loron 17 to’o 18/2020  no treinamentu ne’e fó hosi Ong konsorsiu hanesan Ong Raebea, Fratena no propek servisu hamutuk ho sekretariadu Hapas iha Munispiu ne’e rasik. (E”S)

Parseiru ho

© 2017 Ministeriu Agrikultura no Peskas. All Rights Reserved. Designed by IT MAP

Search

Login