Notisia

Vaga Censos Agrícolas sei Taka sai iha Tempo Badak

Estrela inativaEstrela inativaEstrela inativaEstrela inativaEstrela inativa
 

Fotografia/Reno Rafina Lopes/INFO-MAP

Dili - Komisaun Tékniku Censos Agrícola sei  halo rekrutamentu iha Munisipiu 12 inklui Regiaun espesial  RAEOA  ho total hamutuk 2.854 pesoas ne’ebe  mak sei hala’o serbisu iha censos  atual 2019.

Presidente Komisaun Téknika Cencos Agrícolas, Elias dos Santos Ferreira fó sai katak tempo badak ekipa rekrutamentu sei ba taka avizu konaba vaga Censos Agricolas nian iha Munisipiu no Postu Administrativu sira inklui mós Regiaun Espesial RAEOA.

Relasiona ho asuntu ne’e,  ekipa Tékniku Komisaun Censos agrícolas ho ekipa  Rekrutamentu hala’o enkontru hodi fó informasaun ba ekipa tékniku sira nia serbisu, Tuir Planu iha tempu badak ekipa rekrutamentu  Diresaun Jeral Estatistika Ministeriu Finansas hamutuk ho Ministeriu Agrikultura no Peskas, sei desloka ba iha Munisipiu no Postu administrativu  hodi taka vaga ba iha kada suku sira. Enkontru ne’e hala’o iha loron Tersa-feira  (9/04) iha Salaun  Enkonru DJE Kai-koli.

Presidente   komisaun téknika  Censos Agricolas,  Elias dos Santos Ferreira  informa katak, Diresaun Jeral Estatístika Ministériu das Finansas hamutuk ho Ministériu Agríkultura no Peskas hala’o enkontru jeral ida ba ekipa Rekrutamentu hodi desloka  ba Munisipiu hodi taka vaga to,o  iha nivel Suku, tanba ita hotu hatene katak  Censos Agrícolas sei hala’o tinan ida ne’e,  ita  presija entervistadór, supervisor no GPs tracker  ho total hamutuk 2.854  pesoas no ita presija ida ne’ebe maka kaer GPs 646 hodi sukat natar no to’os  no supervisor 646 portantu ami orienta ona ba kada Munisipiu ho nia montante atu halo serbisu iha  Munisipiu tanba ne’e ohin ami fó orientasaun ona ba ekipa rekrutamentu, inportante mak sira tenke iha liña koordenasaun serbisu Estatístika Munisipiu,  Administradór Munisipais diretores serbisu Agríkultura Munisipais, atu nune’e sira bele halo serbisu susesu iha Censos Agrícolas  foin dahuluk iha ita nia rain.

Ita hatene  atraza oituan tanba prosesu orsamentu lolos ne’e ita hala’o ita nia Censos ne’e iha fulan Marsu  maibe  orsamentu Presidente Promulga iha Fulan Fevereiru entaun ita tenke atraza , agora ami nia ekipa prontu ona atu aranka ba Munisipiu, iha tempo badak sei taka vaga no sei halo short list ba ema sira ne’ebe liu no bele halo serbisu.

Fotografia/Reno Rafina Lopes/INFO-MAP

Etapa Tuir mai ami sei halo treinamento TOT ba treinadór sira sei fó treinamento ba kada Postu Administrativu liu ona ida ne’e ita sei halo treinamentu ba ita- nia entervistadór sira  iha postu administrativu hot hotu kada treinadór iha Nasional sei koloka ema nain tolu kada  postu administrativu para atu  fo treinamentu ba sira.

Nia mós hatutan katak,  Ha’u nia Orientasaun klaru ba sira katak  ba rekruta ema lolos tanba ita hotu hatene katak rekruta ema mai 2.854 ne’e  obstaklu bo’ot maibé  ami iha  esperensia  barak iha sensus populasaun uma kain tanba ita ba suku ida ema nain lima (5) ema aplai 15 ida la liu ne’e bele sai obstaklu mai  ita, tenta halo ligasaun no koordenasaun ho autoridade lókal para autoridade lókal esplika hanesan,  ami tékniku so para apoiu hodi hetan susesu Censos Agrícolas ida ne’e.

Portantu ha’u hatete katak hare ba lista iha sensu 2010 Munisipiu Baucau iha populasaun barak liu,  tuir fali mai Bobonaro depende ba ninia tamaiñu  balun  170 balun 150 no balun 200 depende ba ninia tamaiñu ita sei foti ema ida kada suku idak-idak portantu  husu ba públiku ba alin estudante sira ne’ebe maka iha dili karik fila- fali ba idak-idak nia suku no bele aplai, tanba saida maka ita foti ema iha suku idak-idak , primeiru lingua, segundu hatene ninia area  no terseiru nia bele kontrubui ba nia rai.

Ita nia entervistadór sira ba sukat to’os no natar ka husu númeru animal ne’ebe mak komunidade sira hakiak  ne’e la iha relasaun ho taxa , ida ne’e mak ha’u hakarak informa  ema balun  dehan katak ida ne’e selu tasa maibé ida ne’e la iha ligasaun atu selu taxa , natar hektares hira, to’os hektares hira, karau hira para nune’e hodi halo planu ba oin.

Ita husu mos perguntas enjeral , Hortikultura, Peskas,Floresta, Pekuaria, perguntas ministeriu Agrikultura nian tama hotu iha laran, tanba perguntas sira ne’e mai husi Ministeriu Agrikultura, Diresaun Jeral Estatistika tau hamutuk deit para atu bele sai quesionario ida para lori intervista no fim dadus sira ne’e ita fó fila- fali ba Ministériu Agríkultura hodi nune’e halo planu ba futuru.

Iha Censos Agrícolas ne’e ita sei la uja Questioner, ita uza android ne duni ita hetan susesu bo’ot iha pilotu iha tinan kotuk iha  2018 ne’ebe  mak ita selekta ona Munisipiu ualu (8), android ne’e nia benefisiu saida kuandu ita intervista hotu uma kain ida kada uma kain lokraik ne’e kedan data mai kedan Nasional  liga ba internet ita iha Nasional  ita bele halo limpeza de dadus ba iha Censos fulan rua hotu ita bele hetan plenaria no ita bele fó ba Ministériu Agríkultura no Peskas atu bele  halo planu tuir orsamento  2020.

 

Parseiru ho

© 2017 Ministeriu Agrikultura no Peskas. All Rights Reserved. Designed by IT MAP

Search

Login