Notisia

DNSAK – FAO fo treinamentu ba offisal Seguransa Ai-han Hamutuk 37 Pessoas

Estrela inativaEstrela inativaEstrela inativaEstrela inativaEstrela inativa
 

Fotografia/Ninita Dnsak/MAP

Ermera - Haforsa Kapasidade iha Servisu Teknika ba ofisial seguransa alimentar no ofisial database hodi  estabelese sistema informasaun Nasional no antisipada ba seguransa ai-han nomos fornese avalisaun konaba situasaun seguransa ai-han e nutrisaun iha nivel Nasional to Munisipiu, Diresaun Nasional Seguransa Ai-Han  MAP ne’ebe hetan apoiu husi parseiru dezenvolvimentu FAO hala’o treinamentu durante loron lima hahu husi loron 18 – 23 fulan fevereiru iha Munisipiu Ermera.

 Rofino Soares Gusmão, Xefi Departementu Seguransa Aihan no Informasaun(DNSAK) iha nia intrevista katak, objetivu treinamentu ne’e atu hasa’e kapasida ba ofisial Seguransa Alimentar ho ofisial database Munispiu nian liu-liu ba iha sistema data entry ba iha assuntu seguransa ai-han e informasaun  seguransa ai-han to nivel suku.

Assuntu seguransa  alimentar  ne’e importante  neduni lui husi treinamentu n’e atu fo informasaun oinsa mak bele apar ho sistema database  ne’ebe mak estabelese tiha ona iha tinan hirak liu hahu iha tinan 2012 depois de halo revisaun oituan iha formatu ne’e sistema automatikamente revisaun ona entaun ida mak ita presija atu kapasita sira atu nune’e sira bele apar  entre dadaus iha munisipiu ne’e diak liu tan. Teknik Rofinho

 Nia  mos husu ba partisipante sira  atu  bele partisipa masimu iha treinamentu ida ne’e nune’e bele hetan rezultadu ida ne’ebe mak diak atu nune’e servisu bele iha kualidade diak hodii nune’e responde nesesidade liu-liu ba seguransa ai-han husi nivel nasional to nivel suku.  

Fotografia/Ninita Dnsak/MAP

 Reprezentante FAO, Paula Lopes da Cruz mos informa,  treinamentu ne’e hanesan programa ida ne’ebe mak FAO implementa hamutuk ho Ministeriu Agrikultura  ne’ebe mak hetan apoiu orsamento husi União Europea neduni total orsamentu ba treinamentu ne’e rasik   mill $. 900 dolarres Americanu.

Formasaun ne’e FAO apoiu mak selu konsultan Nasional sira no  ema ne’ebe mak peritus iha IT nian ne’ebe mak halo sistema online nian atu nune’e sira hatudu ita nia ofisial  seguransa alimentar husi Munisipiu sira nomos ofisial base de dadus munisipiu nian atu bele hatene konaba sistema rekolha data no hatama data liu husi online  direitamente atu nune’e nasional sira bele asesu direta hodi halo analiza nune’e bele publika n informa fali ba guvernu ou autoridade sira seluk ne’ebe mak presija halo dezisaun konaba situasaun entremus de seguransa alimentar nian.

 Iha fatin hanesan,  Diretór Região Donato Salsinha mos hateten, treinamentu ne’e henesan esperiensia ida mai   iha regiõa tanba kulia konaba base de dadus ne’e importante tebes tanba planu iha nivel munisipiu to mai iha nivel nasional  neduni ami tenki partisipa treinamentu ne’e ho masimu para bele apar ho sistema online hirak ne’e.

 Alende ne’e, Ofisial Seguransa Alimentar (OSA Viqueque), Hermenegildo da Costa,   apresia tebes ba treinamentu sistema online ne’e tenki presija rede internet ne’ebe diak para bele hatama dadus ho sistema data entry diferente hanesan ho sistema versaun uluk nian tanba versun agora ne’e han tempu barak liu kompara ho versaun ida uluk ne’e.

Fotografia/Ninita Dnsak/MAP 

Tabela ne’ebe uza kodigu ou hili obsaun hodi priense klik ba obsaun ne’ebe mak ita klik numeru sira ne’e maibe iha versaun tuan alende ita klik ita mos bele ketik diretamente numeru hirak ne’e, neduni husi versaun tuan nian ita bele hadia direitamente hodi haruka maibe versaun foun ne’e dadus ka informasaun ne’ebe mak ita hatama tenki hare didiak no bele halo kontrolu ba dadus ou informasaun ne’ebe mak ita entry sala sistema sei la simu wanhira ita haruka dadus sira ne’e.

Treinamento ne’e involve ofisial Seguransa Ai-han no ofisial database kada munisipiu ema nain 2 neduni husi Munisipiu 12 inklui REOA ho total partisipante hamutuk ema 37.

 

Parseiru ho

© 2017 Ministeriu Agrikultura no Peskas. All Rights Reserved. Designed by IT MAP

Search

Login