Notisia

Lansamentu Kuda Hare Jeral iha Demplot Utiliza Adubus Organiku iha Municipio Manufahi

Estrela inativaEstrela inativaEstrela inativaEstrela inativaEstrela inativa
 

Fotografia/Reno rafinha lopes/INFO-MAP

Manufahi - Ministeriu Agrikultura no Peskas (MAP) liu husi Diresaun Nasional Agrikultura, Hortikultura no Extensaun, Departementu Produsaun Alimentar hala’o Lansamentu kuda hare jeral iha Demplot Utiliza adubus organiku POC Nassa, Super Nassa no Harmonik ba primeiru epoka tinan 2019 ho Total hektares 6 iha area irigasaun Karau Ulun Suku Betano, Munisipiu Manufahi, Postu Administrativu Same, iha loron Tersa Feira (29/01).

Tuir Diretora Jeral Agrikultura Maria Odete do Céu Guterres Hateten katak, Ohin ita mai hala’o lansamentu kuda hare utiliza adubus organiku POC Nassa, Super Nassa no Harmonik, hanesan intrudusaun adubu organiku foun iha ita nia rai, tanba ne’e ita nia agrikultor fo sira nia rai hektares 6 atu halo teste utiliza POC Nassa ne’e ita tamba ita hakarak halo teste oinsa bele hasa’e produtividade ho objetivu ida atu oinsa ita atu redus importasaun adubus anorganiku tanba iha impaktu ambiental husi adubus anorganiku ne’ebe kuandu ita utiliza bebeik nia halo estrutura solu at no rai ne’e to’os tia.

Nia esplika, ho adubus organiku POC Nassa ne’e bele hasae produtividade ba ita nia ai-horis hanesan hare, komoditi hortikultura no batar no mos bele hadia vertilidade solu hanesan ita ema karik presija nutrisaun, rai ida ne’ebe produs no fornese hahan nia mos presija nutrisaun solu para hasa’e nia vertilidade.

Iha Indonezia iha teste, sira kuda hektares ida bele hetan toneladas 6 por hektare entaun ita hakarak intrudus POC Nassa hanesan adubu organiku ida ne’e para bele hasa’e ita nia produtividade. Agora ita iha rata-rata 3 toneladas por hektares ita hakarak hasa’e ba 6 hektares por hektare. maibe iha mekanismu no tekniku agrikultura nian ita laos foin kuda deit dala ida ita kolheta ita rekomenda maibe ita halo to’o dala tolu atu nune’e ita hakarak hare nia produtividade ne’e nia mantein ho 6 tonelada ka lae, se la mantein tanba saida, ita halo mais ou menus to’o dala tolu maka ita foin rekomenda ba agrikultores sira katak ida ne’e maka ami rekomenda ba ita bo’ot sira para kuda.

Fotografia/Reno rafinha lopes/INFO-MAP

Adubus POC Nassa ne’e atu implementa iha Municipiu tolu, agora dadaun ita hala’o iha Same Irigasaun Karau Ulun Betano nian no ita mos sei aplika iha Maliana no Baucau. Ami hare iha Venilale ita hare separasaun laos deit iha kanal irigasaun deit maibe sira ne’ebe la iha kanal irigasaun mos, para ita hare liuliu iha estrutura rai ninian vertilidade rai ne’e to’o iha ne’ebe tanba ita nia objetivu atu hasa’e produsaun ba toneladas 6 por hektares.

“VIII Governo Konstitusional ninia programa atu atinje 50 mil Hektares to’o 2023 entaun esforsu saida maka Ministreriu Agrikultura halo agora dadaun maka ita teste ho adubus POC Nassa, objetivu diak ida politiki Governu nian atu hasa’e produtividade ba ai-han hare no batar ita mos iha hanoin oinsa atu mantein ita nia konservasaun ambiente utiliza adubu organiku ne’ebe la iha impaktu ambiental ne’e maka ita hakarak implementa ba iha ita nia agrikultor sira.”tenik Dj Odete

 Iha fatin hanesan Xefe Grupo Hametin, Hendrique Perreira hatete, Hanesan agrikultor sira senti kontenti tanba Estado liu-liu MAP ajuda sira konaba halo natar no to’os oinsa atu kuda hare ho sistema adubus POC Nassa ida ne’e, sira fiar katak sei hasa’e produsaun no esperensia ne’ebe mak sira hetan durante ne’e. Hanesan agrikultor wainhira sira halo natar sempre hetan ajudu husi Ministeriu Agrikultura, konaba rezultadu ami depende ba tempu hanesan agora dadaun ami natar nain hasoru mak iha tempu udan demais dala ruma bele estraga irigasaun tanba rai henek taka tomak kanal irigasaun ne’ebe atu fornese be’e ba natar no mos iha tinan 2016-2017 hetan estragus husi laho.

Nia informa, Suku Betano iha aldeia 7 maibe Programa adubus POC Nassa ne’e ami implemeta iha aldeia 6 ba rai hektares 6 no hetan akompaina tekniku husi Extensionista sira hodi fo tekniku oinsa atu uja adubus organiku POC Nassa no hodi implementa programa ida ne’e. Reno rafinha lopes

Parseiru ho

© 2017 Ministeriu Agrikultura no Peskas. All Rights Reserved. Designed by IT MAP

Search

Login